Hola, opositors i opositores! En aquesta entrada trobareu una explicació detallada de com funciona la llista d’admesos i exclosos de Mossos d’Esquadra l’any 2023, on consultar-la i com corregir els errors que hàgiu fet a la sol·licitud.

Només així podreu assegurar-vos la participació en el procés selectiu i enfrontar-vos al test de Mossos d’Esquadra per aconseguir una de les places d’aquesta convocatòria que acaba de publicar-se.

Seguiu llegint si voleu conèixer-ne tots els detalls!

Contenido también disponible en castellano, solo tenéis que seguir hacia abajo para leerlo.

¡Haz clic aquí para ver el contenido en castellano!

Última hora: es publica la llista definitiva d’admesos a Mossos

El dia 11 de desembre de 2023 s’ha publicat la llista definitiva de persones admeses al procés selectiu de Mossos d’Esquadra. Podeu consultar la llista i tots els detalls aquí i en la pàgina de seguiment.

En la mateixa resolució també s’ha confirmat la data del primer examen: 13 de gener de 2024. Consulteu tota la informació a l’article que dediquem a la data de l’examen de Mossos d’Esquadra.

Quan es publica la llista d’aspirants admesos al procés selectiu de Mossos d’Esquadra?

La llista provisional de persones admeses a Mossos d’Esquadra es publica en el termini màxim d’un mes en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds de participació.

Recordeu que podeu mantenir-vos al dia de qualsevol novetat a través del sistema d’alertes que trobareu al nostre calendari de Mossos d’Esquadra.

Què és la llista d’admesos de Mossos d’Esquadra?

La llista d’admesos de Mossos d’Esquadra és el document en què es recull la llista d’aspirants les sol·licituds de participació dels quals han estat admeses o excloses en el procés selectiu.

No obstant això, com explicarem després, si us exclouen provisionalment o si no apareixeu a les llistes inicials, és possible presentar al·legacions.


No us perdeu cap convocatòria!

Registreu-vos gratuïtament i us avisarem per email de totes les dates clau.


Qui aprova aquestes llistes?

La llista d’admesos per a Mossos d’Esquadra s’aprova mitjançant una resolució de la persona titular de la Secretaria General del Departament d’Interior, que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Tipus de llistes de persones admeses: provisional o definitiva

Segons el moment en què s’aprovi, la llista d’admeses de Mossos d’Esquadra tindrà caràcter provisional o definitiu.

Perquè pugueu entendre-ho més fàcilment, hem fet un esquema de tot el procediment fins al moment d’aprovació de les llistes definitives:

 1. Publicació de la resolució de convocatòria de l’oposició al DOGC. La convocatòria de Mossos més recent és la que apareix publicada al DOGC número 8998, del 12 de setembre de 2023, per cobrir 850 places d’aquest cos. Aquí podeu consultar les bases del procés
 2. A continuació, s’obre el termini de presentació d’instàncies de participació. D’acord amb les bases més recents, aquest termini serà de 20 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
 3. Un cop finalitza aquest termini, i en el temps màxim d’un mes, es dicta una resolució declarant aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per aquestes oposicions de Mossos d’Esquadra. A més, s’indicaran expressament els motius d’exclusió. Aquesta resolució es publicarà al DOGC i al web oficial. Per tant:
  • Si el vostre nom apareix a la llista de persones provisionalment admeses, no haureu de realitzar cap altre tràmit i podreu presentar-vos directament a l’examen d’aquestes oposicions
  • No obstant això, si consteu com a exclosos/es provisionalment o si el vostre nom no figura en cap llista, tindreu l’oportunitat de corregir els errors o deficiències de la vostra sol·licitud, o bé demanar la inclusió expressa, com veurem més endavant
 4. Revisió de totes les reclamacions i al·legacions que s’hagin presentat
 5. Per últim, segons el que es decideixi al pas anterior, s’elaborarà la llista definitiva de persones admeses i excloses per participar en aquestes oposicions de Mossos d’Esquadra. Aquesta llista es publicarà als mateixos llocs que l’anterior i també indicarà la data d’examen

Quin és el termini per corregir errors a la llista d’admesos de Mossos d’Esquadra?

Tal com indiquen les bases més recents, el termini per corregir errors, presentar al·legacions o aportar documents necessaris serà de 10 dies hàbils.

Com es computa el termini d’al·legacions?

Aquest termini es comptarà a partir del dia següent al de la data de publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses.

Teniu en compte que, en parlar de dies hàbils, s’exclouen del còmput els següents:

 • Dissabtes
 • Diumenges
 • Dies declarats com a festius

Què es pot al·legar enfront de la llista de persones admeses i excloses?

Durant aquest termini de correcció de 10 dies hàbils, podreu optar per alguna de les següents possibilitats:

 • Intentar corregir els errors que hàgiu fet a la vostra sol·licitud de participació en aquestes oposicions de Mossos d’Esquadra. No obstant això, com veurem després, cal tenir en compte que no tots els errors són susceptibles de correcció
 • Aportar els documents imprescindibles per corregir les causes que haguessin ocasionat l’exclusió provisional
 • Completar la instància si heu oblidat consignar alguna dada imprescindible
 • Demanar la vostra inclusió expressa, si no consteu ni a la llista de persones excloses ni a la de les admeses

Possibles causes d’exclusió del procediment selectiu

Les bases de la convocatòria no indiquen els motius o causes que podrien impedir-vos accedir a la llista de persones admeses a Mossos d’Esquadra.

No obstant això, normalment són qüestions com les següents:

 • No complir algun dels requisits per ser Mosso/a d’Esquadra: edat, nacionalitat, titulació, etc.
 • Presentar la sol·licitud fora de termini
 • Falta de documentació o haver presentat documentació incompleta
 • Falta de justificació de l’abonament de la taxa, pagament incorrecte o pagament fora de termini
 • Omissió de la firma
 • Falta de dades personals
 • Etc.

Com podeu veure, no serà possible corregir totes les causes d’exclusió. D’aquesta manera, ens trobarem amb causes d’exclusió:

 • Esmenables, com pot ser haver pagat la taxa amb un import incorrecte o no haver adjuntat algun dels documents requerits
 • Inesmenables, com podria ser el cas d’haver presentat la instància fora de termini o no complir el requisit de nacionalitat

A continuació, us expliquem com corregir els errors esmenables de la vostra sol·licitud de participació.

Com esmenar errors per accedir a la llista d’admesos de Mossos d’Esquadra

La convocatòria més recent indica que la presentació de qualsevol escrit o document es realitzarà a través del formulari del web Tràmits Gencat habilitat per aquest ús o mitjançant petició genèrica del Registre electrònic de la Generalitat.

Aquesta petició s’ha de dirigir al Departament d’Interior i a l’assumpte s’ha de fer constar «Accés mosso/a 46/23».

Els enviaments fets per aquest portal queden registrats automàticament al Registre general electrònic.

Així, mitjançant aquest escrit o petició, podreu:

 • Esmenar els errors, adjuntar la documentació que falta o esmenar qualsevol altra qüestió que hagués ocasionat la vostra exclusió
 • Si no consteu en cap de les llistes, heu de demanar la vostra inclusió expressa
 • En cas d’errors a les vostres dades personals que figuren a les llistes, haureu de sol·licitar-ne l’oportuna correcció

Teniu en compte que, si no esmeneu la causa d’exclusió o si no presenteu els documents necessaris en el termini màxim indicat, es considerarà que desistiu de la vostra sol·licitud de participació.Com continua la tramitació d’aquestes oposicions de Mossos d’Esquadra?

El procediment selectiu d’aquesta oposició de Mossos d’Esquadra continuarà a través dels següents tràmits:

 • Un cop finalitzat el termini de 10 dies hàbils per al·legacions, es procedeix a revisar totes les presentades
 • A continuació, la persona titular de la Secretaria General del Departament d’Interior dictarà una nova resolució, que serà publicada al DOGC, aprovant les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses
 • No obstant això, si fóssiu exclosos/es, encara teniu dues opcions per reclamar contra la resolució que aprovi les llistes definitives de Mossos:
  • Presentar un recurs potestatiu de reposició davant la Secretaria General, en el termini d’un mes computat des del dia següent a la publicació de la resolució
  • Presentar directament un recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a la publicació de la resolució
 • Un cop aprovades les llistes definitives, s’iniciaran els exàmens del procés selectiu. Així, aquesta oposició de Mossos d’Esquadra s’estructura de la manera següent:
  • Primera prova, que comprèn:
   • Subprova de coneixements (qüestionari tipus test de 30 preguntes)
   • Subprova aptitudinal (80 preguntes tipus test)
   • Subprova de coneixements d’idiomes (voluntària i no eliminatòria)
  • Segona prova: proves físiques, que inclouen els exercicis següents:
   • Circuit d’agilitat
   • Pressió sobre banc
   • Course navette
  • Tercera prova: adequació psicoprofessional (test de competències i entrevista)
  • Quarta prova: coneixements de llengua catalana
  • Comprovació de les causes d’exclusió per falta d’aptitud psicofísica (prova mèdica), així com comprovació de tatuatges

Ara que ja sabeu què és i com funciona la llista d’admesos de Mossos d’Esquadra, segur que no tindreu problemes per corregir qualsevol error esmenable de la vostra sol·licitud i, per tant, per accedir a les llistes definitives de persones admeses.

Ànims amb l’estudi i sort en l’oposició!


¡Hola, opositores y opositoras! En esta entrada encontraréis una explicación detallada de cómo funciona la lista de admitidos de Mossos d’Esquadra en 2023, dónde consultarla y cómo corregir los errores que hayáis cometido en la solicitud.

Solo así podréis asegurar vuestra participación en el proceso selectivo y enfrentaros al test de Mossos d’Esquadra para conseguir una de las plazas en juego en esta convocatoria que acaba de publicarse.

¡Seguid leyendo si queréis conocer todos los detalles!

Última hora: se publica la lista definitiva de admitidos a Mossos

El día 11 de diciembre de 2023 se ha publicado la lista definitiva de personas admitidas al proceso selectivo de Mossos d’Esquadra. Podéis consultar la lista y todos los detalles aquí y en la página de seguimiento.

En la misma resolución también se ha confirmado la fecha del primer examen: 13 de enero de 2024. Consultad toda la información en el artículo que dedicamos a la fecha del examen de Mossos d’Esquadra.

¿Cuándo se publica la lista de aspirantes admitidos al proceso selectivo de Mossos d’Esquadra?

La lista provisional de personas admitidas a Mossos d’Esquadra se publica en el plazo máximo de un mes en finalizar el plazo de presentación de solicitudes de participación.

Recordad que podéis manteneros al día de cualquier novedad a través del sistema de alertas que encontraréis en nuestro calendario de Mossos de Esquadra.

¿Qué es la lista de admitidos de Mossos d’Esquadra?

La lista de admitidos de Mossos d’Esquadra es el documento donde se recoge la relación de aspirantes cuyas solicitudes de participación en el proceso selectivo han sido admitidas o excluidas.

No obstante, como luego explicaremos, si os excluyen provisionalmente o si no aparecéis en los listados iniciales, es posible presentar alegaciones.


¡No os perdáis ni una convocatoria!

Registraos gratis y os avisaremos por email de todas las fechas clave.


¿Quién aprueba estos listados?

La lista de admitidos para Mossos d’Esquadra se aprueba mediante una resolución de la persona titular de la Secretaría General del Departamento de Interior, que se publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Tipos de listados de personas admitidas: provisional o definitivo

Dependiendo del momento en que se apruebe, la lista de admitidas de Mossos d’Esquadra tendrá carácter provisional o definitivo.

Para que podáis entenderlo más fácilmente, lo mejor es hacer un esquema de todo el procedimiento hasta el momento de aprobación de los listados definitivos:

 1. Publicación de la resolución de convocatoria de la oposición en el DOGC. La convocatoria de Mossos más reciente es la que aparece publicada en el DOGC número 8998, del 12 de septiembre de 2023, para cubrir 850 plazas de este cuerpo. Aquí podéis podéis consultar las bases íntegras
 2. A continuación, se abre el plazo de presentación de instancias de participación. De acuerdo con las bases más recientes, este plazo será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
 3. Finalizado dicho plazo, y en el término máximo de un mes, se dicta una resolución declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas para estas oposiciones de Mossos d’Esquadra. Además, se indicarán expresamente los motivos de exclusión. Esta resolución se publicará en el DOGC y en la web oficial. Por tanto:
  • Si vuestro nombre aparece en el listado de personas provisionalmente admitidas, no tendréis que realizar ningún otro trámite y podréis presentaros directamente al examen de estas oposiciones
  • Sin embargo, si constáis como excluidos/as provisionalmente o si no figura vuestro nombre en ningún listado, tendréis la oportunidad de subsanar los errores o deficiencias de vuestra solicitud, o bien pedir la inclusión expresa, como luego veremos
 4. Revisión de todas las reclamaciones y alegaciones que se hayan presentado
 5. Por último, a la vista de lo que se decida en el paso anterior, se elaborará la lista definitiva de personas admitidas y excluidas para participar en estas oposiciones de Mossos d’Esquadra. Este listado se publicará en los mismos lugares que el anterior e indicará la fecha de examen

¿Cuál es el plazo para corregir errores en la lista de admitidos de Mossos d’Esquadra?

Tal y como indican las bases más recientes, el plazo para subsanar errores, presentar alegaciones o aportar documentos necesarios será de 10 días hábiles.

¿Cómo se computa el plazo de alegaciones?

Este plazo se contará a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas.

Tened en cuenta que, al hablarse de días hábiles, se excluyen del cómputo los siguientes:

 • Sábados
 • Domingos
 • Días declarados festivos

¿Qué se puede alegar frente al listado de personas admitidas y excluidas?

Durante este plazo de subsanación de 10 días hábiles, podréis optar por alguna de las siguientes posibilidades:

 • Tratar de corregir los errores subsanables que hayáis cometido en vuestra solicitud de participación en estas oposiciones de Mossos d’Esquadra. No obstante, como luego veremos, hay que tener en cuenta que no todos los errores son susceptibles de corrección
 • Aportar los documentos imprescindibles para corregir las causas que hubiesen ocasionado vuestra exclusión provisional
 • Completar la instancia si os habéis olvidado de consignar algún dato imprescindible
 • Pedir vuestra inclusión expresa, si no constáis ni en el listado de personas excluidas ni en el de las admitidas

Posibles causas de exclusión del procedimiento selectivo

Las bases de la convocatoria no indican los motivos o causas que podrían impediros acceder a la lista de personas admitidas para Mossos d’Esquadra.

No obstante, suele tratarse de cuestiones como las siguientes:

 • No cumplir alguno de los requisitos para ser Mosso d’Esquadra: edad, nacionalidad, titulación, etc.
 • Presentar la solicitud fuera de plazo
 • Falta de documentación o haber presentado documentación incompleta
 • Falta de justificación del abono de la tasa, pago incorrecto o pago fuera de plazo
 • Omisión de la firma
 • Falta de datos personales
 • Etc.

Como podéis ver, no va a ser posible corregir todas las causas de exclusión. De este modo, nos encontraremos con causas de exclusión:

 • Subsanables, como puede ser haber pagado la tasa por un importe incorrecto o no haber adjuntado alguno de los documentos requeridos
 • Insubsanables, como podría ser el caso de haber presentado la instancia fuera de plazo o no cumplir con el requisito de nacionalidad

A continuación, os explicamos cómo corregir los errores subsanables de vuestra solicitud de participación.

Cómo subsanar errores para acceder a la lista de admitidos de Mossos d’Esquadra

La convocatoria más reciente indica que la presentación de cualquier escrito o documento se realizará a través del formulario de la web Trámites Gencat habilitado al efecto o mediante petición genérica del Registro electrónico de la Generalitat.

Esta petición se tiene que dirigir al Departamento de Interior y en el asunto debe hacerse constar «Acceso mosso/a 46/23».

Los envíos hechos por este portal quedan registrados automáticamente en el Registro general electrónico.

Así, mediante este escrito o petición, podréis:

 • Subsanar los errores cometidos, adjuntar la documentación faltante o enmendar cualquier otra cuestión que hubiese ocasionado vuestra exclusión
 • Si no constáis en ninguno de los listados, tenéis que pedir vuestra inclusión expresa
 • En caso de errores en vuestros datos personales que figuren en las listas, deberíais solicitar la oportuna corrección

Tened en cuenta que, si no subsanáis la causa de exclusión o si no presentáis los documentos necesarios en el plazo máximo indicado, se considerará que desistís de vuestra solicitud de participación.¿Cómo continúa la tramitación de estas oposiciones de Mossos d’Esquadra?

El procedimiento selectivo de esta oposición de Mossos d’Esquadra continuará a través de los siguientes trámites:

 • Finalizado el plazo de 10 días hábiles para alegaciones, se procede a revisar todas las presentadas
 • A continuación, la persona titular de la Secretaría General del Departamento de Interior dictará una nueva resolución, que será publicada en el DOGC, aprobando los listados definitivos de personas aspirantes admitidas y excluidas
 • No obstante, si fueseis excluidos/as, todavía contáis con dos opciones para reclamar contra la resolución que apruebe las listas definitivas de Mossos:
  • Presentar un recurso potestativo de reposición ante dicha Secretaría General, en el plazo de un mes computado desde el día siguiente a la publicación de la resolución
  • Presentar directamente un recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación de dicha resolución
 • Una vez aprobadas las listas definitivas, se iniciarán los exámenes del proceso selectivo. Así, esta oposición de Mossos d’Esquadra se estructura del modo siguiente:
  • Primera prueba, que comprende:
   • Subprueba de conocimientos (cuestionario tipo test de 30 preguntas)
   • Subprueba aptitudinal (80 preguntas tipo test)
   • Subprueba de conocimientos de idiomas (voluntaria y no eliminatoria)
  • Segunda prueba: pruebas físicas, que incluyen los siguientes ejercicios:
   • Circuito de agilidad
   • Presión sobre banco
   • Course navette
  • Tercera prueba: adecuación psicoprofesional (test de competencias y entrevista)
  • Cuarta prueba: conocimientos de lengua catalana
  • Comprobación de las causas de exclusión por falta de aptitud psicofísica (prueba médica), así como comprobación de tatuajes

Ahora que ya sabéis qué es y cómo funciona la lista de admitidos de Mossos d’Esquadra, seguro que no tendréis problemas para corregir cualquier error subsanable de vuestra solicitud y, por tanto, para acceder a los listados definitivos de personas admitidas.

¡Ánimo con el estudio y suerte en la oposición!


¿Tenéis dudas? Probablemente ya las hayamos resuelto en nuestro centro de ayuda. Si no encontráis vuestra pregunta aquí, escribidnos a [email protected] o llamadnos al 919040798 y os ayudaremos.

Únete ya a nuestro Grupo de Facebook «Objetivo Oposiciones Mossos d’Esquadra» y mantente siempre al día de la actualidad de la oposición en nuestro canal de Telegram especializado.

El equipo de OpositaTest

www.opositatest.com