Hola, opositors i opositores! En aquest article us explicarem en què consisteix la llista d’aprovats de Mossos d’Esquadra, en quin moment es publica i on podeu consultar-la.

Continueu llegint si voleu conèixer-ne tots els detalls!

Contenido también disponible en castellano, solo tenéis que seguir hacia abajo para leerlo

¡Haz clic aquí para ver el contenido en castellano!

Última hora: llista de persones aprovades de l’examen de Mossos d’Esquadra

En el moment d’escriure aquest article, s’han publicat els resultats de la primera prova de l’actual convocatòria de Mossos d’Esquadra de l’OOP 2023, realitzada el 13 de gener de 2024. Podeu consultar la publicació fent click aquí, i els resultats es poden veure mitjançant consulta personalitzada a través d’aquest enllaç.

A més, es publica la convocatòria a la prova física i una nova previsió de calendari.

Feu click aquí per veure tota la informació!

Quan es publica la llista d’aprovats de Mossos?

Perquè us feu una idea de quina podria ser la data de publicació de persones aprovades de l’oposició de Mossos d’Esquadra, vejam l’exemple de la convocatòria anterior.

A la convocatòria de 2022, el període de presentació de sol·licituds d’inscripció al procés va ser del 13 de gener al 9 de febrer de 2022. La primera prova va tenir lloc el 9 d’abril de 2022, tan sols dos mesos després de finalitzar el termini d’inscripció. La publicació de la llista d’aprovats de la primera prova de Mossos d’Esquadra va tenir lloc el 27 d’abril de 2022, només 18 dies després de la primera prova.

La segona prova va tenir lloc del 5 al 18 de maig de 2022 i els resultats es van publicar el 3 de juny, és a dir, 16 dies després de l’últim dia.

La tercera prova va tenir lloc el 18 de juny de 2022 i els resultats es van publicar el 20 de setembre de 2022, al voltant de tres mesos després.

Existeix una quarta prova per aquells qui han de realitzar l’exercici de coneixement de català, que va tenir lloc el 10 de novembre de 2022. El 17 de novembre es van publicar els resultats d’aquesta prova, es va valorar la fase de concurs i es va convocar les persones corresponents a la fase de formació.

El total de temps entre la primera prova i la llista d’aprovats que van passar a la fase de formació va durar una mica més de set mesos. Veient aquest procés, en la convocatòria actual (la prova de la qual, com hem dit, va ser el 13 de gener de 2024) l’última llista d’aprovats de Mossos d’Esquadra, els qui passaran a la fase de formació, podria tenir lloc a principis de setembre de 2024. De tota manera, això és orientatiu i hem d’anar-ho veient passa a passa.

Podeu consultar tota la informació a la web de la Generalitat de Catalunya.

La publicació de la llista d’aprovats de Mossos d’Esquadra, com heu pogut comprovar, és un dels últims tràmits del procés selectiu, i té lloc un cop realitzades, corregides i qualificades totes les proves del procés selectiu.

Després d’elaborar aquesta llista de persones aprovades per part del Tribunal, es procedeix a la seva publicació en els llocs que veurem en el següent apartat.

Posteriorment, es procedirà a la convocatòria per al període de formació de les persones aprovades, que es realitza a través d’una nova resolució.

Què és la llista d’aprovats de Mossos d’Esquadra?

La llista d’aprovats de l’oposició de Mossos d’Esquadra és, senzillament, el document que recull la relació de persones que han superat el procés selectiu en qüestió, i que l’òrgan de selecció convoca perquè realitzin el període de formació.

Els aspirants que hagin estat convocats «per a realitzar la fase de formació hauran de presentar la documentació que s’indica en la publicació, dirigida al tribunal qualificador, d’acord amb el procediment que s’estableixi, en el termini de vint dies hàbils».

On consultar la llista d’aprovats de Mossos d’Esquadra?

En les oposicions de Mossos d’Esquadra, la llista d’aprovats es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

De totes maneres, si no voleu estar pendents de consultar el Butlletí, podeu utilitzar el sistema d’alertes per correu electrònic del nostre calendari d’oposicions de Forces i Cossos de Seguretat. Podeu veure amb més detall tota la informació relativa a la convocatòria en el nostre apartat de l’oposició de Mossos d’Esquadra.


No us perdeu cap convocatòria!

Registreu-vos gratuïtament i us avisarem per email de totes les dates clau.


Quin és el contingut i format de la llista?

La llista de persones aprovades en aquestes oposicions de Mossos d’Esquadra té el següent contingut:

 • Número d’ordre
 • NIF de cada persona aprovada
 • Cognoms i nom de cada aspirant
 • Qualificació o nota obtinguda: en una columna, apareix la puntuació de cada persona. Aquesta és la columna que marca el número d’ordre d’aparició de les persones aprovades en el llistat

Què fer després de la publicació d’aprovats de Mossos d’Esquadra?

La resolució que publica la llista de persones aprovades de Mossos d’Esquadra indica també quines són les següents passes a realitzar dins del procés selectiu, conforme a les bases en vigor.

Consisteix en la presentació, per part de les persones aprovades, dels següents documents per a poder passar a la fase de formació:

 • Títol de batxillerat, tècnic o altre equivalent o superior o, si escau, la corresponent homologació d’acord amb el que s’estableix en la base 2.1.c)
 • Certificat d’antecedents penals que acrediti el requisit de la base 2.1.e), si la persona participant s’oposa a la consulta mencionada en la base 3.3
 • Declaració de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes i declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes
 • Permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents tal com disposa la normativa aplicable

Tal com indiquen les bases, «les persones participants que no presentin la documentació indicada dins del termini establert en aquesta base, i les que no compleixin algun dels requisits, no podran ser nomenades aspirants alumnes, seran excloses de la convocatòria i les seves actuacions quedaran anul·lades, sense perjudici de les responsabilitats en les quals hagi pogut incórrer».

En definitiva, com heu vist, la publicació de la llista d’aprovats de Mossos d’Esquadra és un dels últims tràmits del procés selectiu i obre el termini de presentació de documentació per al període de formació.

Ànims i sort!

Lista de aprobados Mossos d’Esquadra: qué es y dónde consultarla

¡Hola, opositores y opositoras! En esta entrada os explicaremos en qué consiste la lista de aprobados de Mossos d’Esquadra, en qué momento se publica y dónde podéis consultarla.

¡Seguid leyendo si queréis conocer todos los detalles!

Última hora: lista de personas aprobadas del examen de Mossos d’Esquadra

En el momento de escribir esta entrada, se han publicado los resultados de la primera prueba de la actual convocatoria de Mossos d’Esquadra de la OEP 2023, realizada el 13 de enero de 2024. Podéis consultar la publicación haciendo clic aquí, y los resultados se pueden ver mediante consulta personalizada a través de este enlace.

Además, se publica la convocatoria a la prueba física y una previsión del calendario.

¡Pinchad aquí para ver toda la información!

¿Cuándo se publica la lista de aprobados de Mossos?

Para que os hagáis una idea de cuál podría ser la fecha de publicación de personas aprobadas de la oposición de Mossos d’Esquadra, vamos a ver el ejemplo de la convocatoria anterior.

En la convocatoria de 2022, el periodo de presentación de solicitudes de inscripción en el proceso fue del 13 de enero al 9 de febrero de 2022. La primera prueba tuvo lugar el 9 de abril de 2022, apenas dos meses después de terminar el plazo de inscripción. La publicación de la lista de aprobados de la primera prueba de Mossos d’Esquadra tuvo lugar el 27 de abril de 2022, solo 18 días después de la primera prueba.

La segunda prueba tuvo lugar del 5 al 18 de mayo de 2022 y los resultados se publicaron el 3 de junio, es decir, 16 días después del último día.

La tercera prueba tuvo lugar el 18 de junio de 2022 y los resultados fueron publicados el 20 de septiembre de 2022, alrededor de 3 meses después.

Existe una cuarta prueba para quienes deben realizar el ejercicio de conocimiento de catalán, la cual tuvo lugar el 10 de noviembre de 2022. El 17 de noviembre se publicaron los resultados de esta prueba, se valoró la fase de concurso y se pasó a convocar a las personas correspondientes a la fase de formación.

El total de tiempo entre la primera prueba y la lista de aprobados que pasaron a fase de formación duró algo más de siete meses. Visto este proceso, en la última convocatoria (que, como hemos dicho, la prueba fue el 13 de enero de 2024) la última lista de aprobados de Mossos d’Esquadra, los que pasarán a la fase de formación, podría tener lugar a primeros de septiembre de 2024. No obstante, esto es algo orientativo que debemos ir viendo paso a paso.

Podéis consultar toda la información en la web de la Generalitat de Cataluña.

La publicación de la lista de aprobados de Mossos d’Esquadra, como habéis podido comprobar, es uno de los últimos trámites del proceso selectivo, y tiene lugar una vez realizadas, corregidas y calificadas todas las pruebas del proceso selectivo.

Después de elaborar este listado de personas aprobadas por parte del Tribunal, se procede a su publicación en los lugares que veremos en el siguiente apartado.

Posteriormente, se procederá a la convocatoria para el periodo de formación de las personas aprobadas, que se realiza a través de una nueva resolución.

¿Qué es la lista de aprobados de Mossos d’Esquadra?

La lista de aprobados de la oposición de Mossos d’Esquadra es, sencillamente, el documento que recoge la relación de personas que han superado el proceso selectivo en cuestión, y que el órgano de selección convoca para que realicen el periodo de formación.

Los aspirantes que hayan sido convocados «para realizar la fase de formación tendrán que presentar la documentación que se indica en la publicación, dirigida al tribunal calificador, de acuerdo con el procedimiento que se establezca, en el plazo de veinte días hábiles». 

¿Dónde consultar la lista de aprobados de Mossos d’Esquadra?

En las oposiciones de Mossos d’Esquadra, el listado de aprobados se publica en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

De todos modos, si no queréis estar pendientes de consultar el Boletín, podéis utilizar el sistema de alertas por correo electrónico de nuestro calendario de oposiciones de cuerpos de fuerzas de seguridad. Podéis ver con más detalle todo lo relativo a la convocatoria en nuestro apartado de la oposición de Mossos d’Esquadra.


¡No os perdáis ni una convocatoria!

Registraos gratis y os avisaremos por email de todas las fechas clave.


¿Cuál es el contenido y formato del listado?

El listado de personas aprobadas en estas oposiciones de Mossos d’Esquadra tiene el siguiente contenido:

 • Número de orden
 • NIF de cada persona aprobada
 • Apellidos y nombre de cada aspirante
 • Calificación o nota obtenida: en una columna, aparece la puntuación de cada persona. Esta es la columna que marca el número de orden de aparición de las personas aprobadas en el listado

¿Qué hacer después de la publicación de aprobados de Mossos d’Esquadra?

La resolución que publica la lista de personas aprobadas de Mossos d’Esquadra indica también cuáles son los siguientes pasos a realizar dentro del proceso selectivo, conforme a las bases en vigor.

Consiste en la presentación, por parte de las personas aprobadas de los siguientes documentos para poder pasar a la fase de formación:

 • Título de bachiller, técnico u otro equivalente o superior o, en su caso, la correspondiente homologación de acuerdo con lo establecido en la base 2.1.c)
 • Certificado de antecedentes penales que acredite el requisito de la base 2.1.e), si la persona participante se opone a la consulta mencionada en la base 3.3
 • Declaración de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas y declaración jurada por la que se toma el compromiso de llevar armas
 • Permiso de conducir vehículos de la clase B, en vigor, o permisos equivalentes con arreglo a la normativa aplicable

Tal y como indican las bases, «las personas participantes que no presenten la documentación indicada dentro del plazo establecido en esta base, y las que no cumplan alguno de los requisitos, no podrán ser nombradas aspirantes alumnos, serán excluidas de la convocatoria y sus actuaciones quedarán anuladas, sin perjuicio de las responsabilidades en las que hayan podido incurrir».

En definitiva, como habéis visto, la publicación de la lista de aprobados de Mossos d’Esquadra es uno de los últimos trámites del proceso selectivo y abre el plazo de presentación de documentación para el periodo de formación.

¡Ánimo y suerte!


¿Tenéis dudas? Probablemente ya las hayamos resuelto en nuestro centro de ayuda. Si no encontráis vuestra pregunta aquí, escribidnos a [email protected] o llamadnos al 919040798 y os ayudaremos.

El equipo de OpositaTest

www.opositatest.com