Hola, opositors i opositores! En aquesta entrada analitzarem en què consisteix l’examen de Mossos d’Esquadra, d’acord amb les bases de l’última convocatòria vigent. Com veureu, es tracta d’una oposició realment interessant, no excessivament difícil i amb bones condicions laborals.

Continueu llegint si voleu conèixer tots els detalls del test de l’oposició de Mossos d’Esquadra!

Contenido también disponible en castellano, solo tenéis que seguir hacia abajo para leerlo.

¡Haz clic aquí para ver el contenido en castellano!

Índice de contenidos

Com és el procés selectiu de Mossos d'Esquadra? On es regula l'examen de les oposicions de Mossos d'Esquadra? Com és el test de Mossos d'Esquadra: prova de coneixements i aptitudinal Com són les preguntes d'aquest examen de Mossos? Quant dura l'examen de Mossos d'Esquadra? Avaluació de l'examen de Mossos d'Esquadra: com es puntua? Com són les proves físiques de Mossos d'Esquadra? Avaluació de les proves físiques de Mossos: com es puntuen? Prova d'adequació psicoprofessional de Mossos d'Esquadra Com es puntua la prova d'adequació psicoprofessional? Prova de coneixements de català a les oposicions de Mossos Com es valora la prova de català de Mossos? Són difícils els exàmens de l'oposició de Mossos d'Esquadra? Com és la fase de concurs de Mossos d'Esquadra? Quins mèrits es valoren? Com preparar el test de Mossos d'Esquadra? ¿Cómo es el proceso selectivo de Mossos d’Esquadra? ¿Dónde se regula el examen de las oposiciones de Mossos d’Esquadra? Cómo es el test de Mossos d’Esquadra: prueba de conocimientos y aptitudinal ¿Cómo son las preguntas de este examen de Mossos? ¿Cuánto dura el examen de Mossos d’Esquadra? Evaluación del examen de Mossos d’Esquadra: ¿cómo puntúa? ¿Cómo son las pruebas físicas de Mossos d'Esquadra? Evaluación de las pruebas físicas de Mossos: ¿cómo puntúan? Prueba de adecuación psicoprofesional de Mossos d'Esquadra ¿Cómo se puntúa la prueba de adecuación psicoprofesional? Prueba de conocimientos de catalán en las oposiciones de Mossos ¿Cómo se valora la prueba de catalán de Mossos? ¿Son difíciles los exámenes de la oposición de Mossos d’Esquadra? ¿Cómo es la fase de concurso de Mossos d’Esquadra? ¿Qué méritos se valoran? ¿Cómo preparar los test de Mossos d’Esquadra?

Voleu conèixer la manera d’estar al dia i practicar amb el millor contingut? Doncs prepareu-vos amb el nou producte de Normativa Comú de Policia Local!

*Amb aquest producte podeu preparar les normes comunes de l’oposició


Com és el procés selectiu de Mossos d’Esquadra?

D’acord amb la convocatòria més recent, les diferents proves i tests de Mossos d’Esquadra del procés selectiu s’estructuren de la manera següent:

 • Fase d’oposició. Aquesta primera fase consta de les següents quatre proves:
  • Prova de coneixements i aptitudinal, que conté les següents subproves:
   • Subprova de coneixements
   • Subprova aptitudinal
   • Exercici d’idiomes (voluntari i no eliminatori)
  • Prova física, que comprèn tres exercicis:
   • Circuit d’agilitat
   • Pressió sobre banc
   • Course navette
  • Adequació psicoprofessional, que consta d’un test de competències i d’una entrevista personal
  • Prova de coneixements de llengua catalana, que té una part escrita i una altra d’oral
  • Revisió mèdica
 • Fase de concurs, on es valoren determinats mèrits dels aspirants
 • Formació. Aquesta fase consisteix en la realització d’un curs selectiu de formació bàsica per policies d’una duració no superior a 1.350 hores. Només accediran a aquesta fase les persones que hagin superat les dues fases anteriors
 • Fase de pràctiques. Finalment, els aspirants seleccionats realitzaran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d’un mínim de dotze mesos de duració

En els següents apartats veurem més en detall en què consisteixen la fase d’oposició i la de concurs.

On es regula l’examen de les oposicions de Mossos d’Esquadra?

Com és habitual, tots els detalls de l’examen de Mossos d’Esquadra venen regulats a les bases de la convocatòria respectiva.

Per tant, actualment la més recent és la publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el dia 12 de setembre de 2023.

A continuació, analitzem per separat cadascuna de les proves o exàmens de Mossos d’Esquadra segons la convocatòria vigent.


No us perdeu cap convocatòria!

Registreu-vos gratuïtament i us avisarem per email de totes les dates clau.


Com és el test de Mossos d’Esquadra: prova de coneixements i aptitudinal

És molt important saber com és el test per arribar a la data d’examen de Mossos amb tota la preparació possible. Com vèiem, aquest primer examen de Mossos d’Esquadra consta de tres subproves:

 • Subprova de coneixements:
 • Subprova aptitudinal:
  • Consisteix en la realització d’un qüestionari tipus test de 80 preguntes, dirigit a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona participant
  • S’avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva
  • Cada pregunta té quatre alternatives de resposta, de les quals només una és correcta
 • Exercici voluntari d’idiomes:
  • Consisteix en la realització d’un qüestionari tipus test dirigit a avaluar la comprensió oral dels següents idiomes: anglès, francès, alemany, italià, rus, romanès, ucraïnès, àrab dialectal (dàrija), amazic, wòlof, mandinga, xinès (mandarí), urdú/hindi, panjabi, bengalí i tagàlog
  • Les persones aspirants, després d’haver escoltat una gravació en l’idioma corresponent, han de respondre un bloc de 6 preguntes per cada idioma a avaluar
  • Les persones aspirants podran optar per respondre com a màxim el bloc de preguntes de dos d’aquests idiomes
  • Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és la correcta

Com són les preguntes d’aquest examen de Mossos?

Les preguntes de la primera subprova de Mossos (test de coneixements) versen sobre el contingut del temari. Així, per exemple, algunes qüestions reals de convocatòries anteriors són les següents:

 • El Parlament de Catalunya es compon:
  • De dues cambres amb un mínim de 100 diputats/des i un màxim de 170
  • D’una cambra amb un mínim de 100 diputats/des i un màxim de 150
  • De dues cambres amb un mínim de 100 diputats/des i un màxim de 150
  • D’una cambra amb un mínim de 100 diputats/des i un màxim de 170
 • Quin dels següents països té un model d’organització territorial federal?
  • Eslovènia
  • Xile
  • Polònia
  • Brasil

Pel que fa al contingut de la prova aptitudinal us hem preparat una entrada específica en la qual analitzem com són els tests psicotècnics de Mossos d’Esquadra.

Quant dura l’examen de Mossos d’Esquadra?

Els temps màxims per realitzar les diferents subproves són:

 • Subprova de coneixements: 35 minuts
 • Subprova aptitudinal: 35 minuts
 • Exercici d’idiomes: no s’indica a les bases

Avaluació de l’examen de Mossos d’Esquadra: com es puntua?

Les regles de valoració d’aquest primer examen de Mossos són les següents:

 • Quant a la subprova de coneixements:
  • La puntuació serà de 0 a 10 punts
  • Per ser considerat apte en aquesta subprova cal obtenir una puntuació mínima de 4 punts
  • Totes les respostes correctes tenen el mateix valor
  • Les preguntes que es deixin en blanc no resten
  • Les respostes errònies descompten una quarta part del valor d’una resposta correcta
 • Pel que fa al test aptitudinal de Mossos d’Esquadra:
  • La puntuació serà de 0 a 10 punts
  • Per ser considerat apte en aquesta subprova cal obtenir una puntuació mínima de 5 punts
  • Totes les respostes correctes tenen el mateix valor
  • Les preguntes que es deixen en blanc i les incorrectes no descompten
 • Per últim, l’exercici d’idiomes es valorarà conforme a les següents regles:
  • La puntuació màxima és de 3 punts
  • Serà el resultat de sumar les dues puntuacions aconseguides per la persona aspirant a cada bloc dels idiomes escollits
  • Per tant, cada idioma es valora amb 1,5 punts
  • Totes les respostes correctes tenen el mateix valor de 0,25 punts
  • Les preguntes que es deixin en blanc no resten
  • Les respostes errònies descompten una quarta part del valor d’una resposta correcta (0,0625 punts)

Finalment, d’acord amb les bases, s’estableix un nombre màxim d’aspirants que poden considerar-se aptes en el conjunt d’aquesta primera prova. Seran les 1.700 millors notes en les places reservades per a dones i els 2.550 millors candidats en les places no reservades.

Com són les proves físiques de Mossos d’Esquadra?

Com vèiem, el segon bloc d’exàmens de l’oposició de Mossos d’Esquadra són les proves físiques. De forma molt resumida, consisteixen en:

 • Circuit d’agilitat. Es tracta de realitzar un recorregut, en el mínim temps possible, per un circuit que inclou diversos tipus de salts, tombarelles, esquivar obstacles i transportar un pes
 • Pressió sobre banc. És el típic exercici de press de banc, que es realitzarà amb un pes de 40 kg per als homes i de 25 kg per a les dones. L’objectiu és fer el màxim nombre de repeticions possibles en un temps màxim de 45 segons
 • Course navette. Es tracta de realitzar carreres curtes, entre dues línies marcades a terra, al ritme que vagi indicant un senyal sonor (que serà cada cop més ràpida)

Per obtenir més detalls sobre cadascuna d’aquestes proves, podeu consultar l’Annex 2 de les bases vigents.

Avaluació de les proves físiques de Mossos: com es puntuen?

La valoració de les proves físiques de l’oposició de Mossos d’Esquadra es realitza segons els barems de puntuació que s’indiquen al mencionat Annex 2 de les bases.

Es tindrà en compte:

 • En el circuit d’agilitat, el temps realitzat
 • En el press de banc, el nombre de repeticions
 • Per últim, en la course navette, el nombre de períodes o paliers

A més, recordeu que existeixen diferents barems per a homes i per a dones.

En qualsevol cas, la prova global es valora de 0 a 10 punts, i es requereix un 5 per superar-la. A la vegada, cadascun dels exercicis també es valora de 0 a 10, representant un 33,33% de la puntuació total de les proves físiques.

Finalment, tingueu en compte que és imprescindible aconseguir com a mínim 1 punt en cadascun dels exercicis per poder superar aquesta prova.

Prova d’adequació psicoprofessional de Mossos d’Esquadra

Com vèiem, aquesta prova de l’oposició de Mossos d’Esquadra consta de dues parts:

 • Un test de competències, que s’utilitza per orientar l’entrevista
 • Una entrevista per avaluar el grau d’adequació de la persona participant en les competències corresponents a la categoria de mosso/a. En concret, en aquesta entrevista de Mossos d’Esquadra es valoren les següents competències:
  • Responsabilitat i orientació a la qualitat
  • Cooperació i treball en equip
  • Autonomia i iniciativa
  • Resolució de problemes
  • Orientació de servei a les persones
  • Adaptabilitat i flexibilitat
  • Autocontrol i resistència a la pressió
  • Autogestió i desenvolupament personal
  • Motivació i identificació amb l’organització
  • Habilitats socials i comunicatives

Com es puntua la prova d’adequació psicoprofessional?

La qualificació de la prova d’adequació psicoprofessional de Mosso d’Esquadra serà d’apte/a o no apte/a.

En concret, cada competència es valora d’1 a 10 punts. A més, per ser considerat apte/a en aquesta prova s’han de complir dos requisits:

 1. Obtenir una puntuació total igual o superior a 50 punts
 2. Obtenir una puntuació superior a 3 punts en les competències clau (responsabilitat i orientació a la qualitat, autocontrol i resistència a la pressió, autogestió i desenvolupament personal)

Prova de coneixements de català a les oposicions de Mossos

Finalment, els exàmens de Mossos d’Esquadra es tanquen amb la prova de coneixements de català. No obstant això, recordeu que podeu eximir-vos d’aquesta prova si podeu acreditar un nivell de competència de català (C1).

Com vèiem, aquesta prova consta de dues parts:

 • Primera part. Aquí s’avalua:
  • El domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text de 180 paraules, com a mínim
  • Els coneixements pràctics de llengua mitjançant cinc blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana. Aquests coneixements estaran relacionats, en un grau adequat, amb les funcions pròpies de les places d’aquesta convocatòria.
 • Segona part. Consisteix en:
  • La lectura en veu alta d’un text
  • Una conversació sobre temes proposats amb la finalitat d’avaluar l’expressió oral

Aquesta prova tindrà una duració màxima d’1 hora i 30 minuts per la primera part i de 10 minuts per la segona part.

Com es valora la prova de català de Mossos?

D’acord amb les bases més recents, la qualificació d’aquest examen de Mossos és d’apte/a o no apte/a.

Així, per ser declarat apte/a, cal obtenir una puntuació total mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Són difícils els exàmens de l’oposició de Mossos d’Esquadra?

Tot i que jutjar la dificultat d’uns exàmens és bastant subjectiu, podríem dir que les proves d’aquestes oposicions de Mossos tenen una dificultat mitjana.

Per tant, no és una de les oposicions més fàcils, però tampoc de les més difícils.

De fet, amb una bona preparació, poden ser relativament assequibles.

Com és la fase de concurs de Mossos d’Esquadra? Quins mèrits es valoren?

Segons indiquen les bases de l’última convocatòria, a la fase de concurs d’aquest procés selectiu els mèrits es valoren amb 4,5 punts com a màxim, de la següent manera:

 • a) Competències en tecnologies de la informació i la comunicació. Es valoren fins a un màxim d’1,5 punts, d’acord amb el barem següent:
  • Certificat bàsic: 0,5 punts
  • Certificat mitjà: 1 punt
  • Certificat avançat: 1,5 punts
   • En cas que es disposi de més d’un certificat, es valorarà únicament el de nivell més alt
 • b) Coneixements de llengua catalana. Els certificats acreditatius de nivell superior de català (C2) es valoren amb 1,5 punts
 • c) Coneixements de llengua aranesa. Els coneixements de llengua aranesa es valoren fins a un màxim d’1,5 punts, d’acord amb el barem següent:
  • Certificats acreditatius del nivell C de coneixements orals i escrits mitjans d’aranès (occità d’Aran) del Conselh Generau d’Aran (nivell B2 del Marc europeu comú de referència) o equivalent: 1 punt
  • Certificats acreditatius del nivell D de coneixements orals i escrits aprofundits d’aranès (occità d’Aran) o equivalent o el diploma de mestre d’aranès del Conselh Generau d’Aran o equivalent: 1,5 punts

Com preparar el test de Mossos d’Esquadra?

Si voleu aconseguir un bon resultat a les proves i tests de Mossos d’Esquadra, us recomanem tenir en compte els següents consells:

 • Escolliu un lloc d’estudi adequat, on pugueu treballar sense interrupcions
 • Elaboreu un pla de preparació detallat, ben organitzat i amb dates i objectius específics
 • Assegureu-vos que compreneu adequadament els continguts del temari i la mecànica de les diferents proves
 • Prepareu tots els exercicis a un nivell similar. És especialment important que no deixeu per al final la preparació de les proves físiques
 • Utilitzeu tots els recursos que puguin ajudar-vos en l’estudi. Per exemple, esquemes i tests de Mossos d’Esquadra com els que elabora OpositaTest

En definitiva, l’examen de Mossos d’Esquadra de 2023 comprèn una gran varietat de proves per avaluar diferents tipus de coneixements, aptituds i actituds. Si sou constants en l’estudi i entrenament i disposeu dels recursos apropiats, tindreu moltes opcions de superar el procés selectiu.

Ànims i sort!


¿Queréis conocer la manera de estar al día y practicar con el mejor contenido? ¡Pues preparaos con el nuevo producto de Normativa Común de Policía Local!

*Con este producto podéis preparar las normas comunes de la oposición


¡Hola, opositores y opositoras! En esta entrada analizaremos en qué consiste el examen de Mossos d’Esquadra, de acuerdo con las bases de la última convocatoria vigente. Como veréis, se trata de una oposición realmente interesante, no excesivamente difícil y con buenas condiciones laborales.

¡Seguid leyendo si queréis conocer todos los detalles del test de la oposición de Mossos d’Esquadra!

¿Cómo es el proceso selectivo de Mossos d’Esquadra?

De acuerdo con la convocatoria más reciente, las diversas pruebas y test de Mossos d’Esquadra que componen el proceso selectivo se estructuran del modo siguiente:

 • Fase de oposición. Esta primera fase consta de las siguientes cuatro pruebas:
  • Prueba de conocimientos y aptitudinal, que se compone de las siguientes subpruebas:
   • Subprueba de conocimientos
   • Subprueba aptitudinal
   • Ejercicio de idiomas (voluntario y no eliminatorio)
  • Prueba física, que abarca tres ejercicios:
   • Circuito de agilidad
   • Presión sobre banco
   • Course navette
  • Adecuación psicoprofesional, que consta de un test de competencias y de una entrevista personal
  • Prueba de conocimientos de lengua catalana, que tiene una parte escrita y otra oral
  • Revisión médica
 • Fase de concurso, donde se valoran determinados méritos de los aspirantes
 • Formación. Esta fase consiste en la realización un curso selectivo de formación básica para policías de una duración no superior a 1.350 horas. Solo accederán a esta fase quienes hayan superado las dos fases anteriores
 • Fase de prácticas. Finalmente, los aspirantes seleccionados realizarán unas prácticas de carácter selectivo y obligatorio, de un mínimo de doce meses de duración

En los siguientes apartados veremos más en detalle en qué consisten la fase de oposición y la de concurso.

¿Dónde se regula el examen de las oposiciones de Mossos d’Esquadra?

Como es habitual, todos los detalles del examen de Mossos d’Esquadra vienen regulados en las bases de la convocatoria respectiva.

Por tanto, a día de hoy, la más reciente es la publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el día 12 de septiembre de 2023.

A continuación, analizamos por separado cada una de las pruebas o exámenes de Mossos d’Esquadra conforme a la convocatoria vigente:


¡No os perdáis ni una convocatoria!

Registraos gratis y os avisaremos por email de todas las fechas clave.


Cómo es el test de Mossos d’Esquadra: prueba de conocimientos y aptitudinal

Es muy importante saber cómo es el test para llegar a la fecha de examen de Mossos con toda la preparación posible. Como veíamos, este primer examen de Mossos d’Esquadra consta de tres subpruebas:

 • Subprueba de conocimientos:
 • Subprueba aptitudinal:
  • Consiste en la realización de un cuestionario tipo test de 80 preguntas, dirigido a evaluar los procesos de razonamiento y las aptitudes intelectuales de la persona participante
  • Se evaluará el razonamiento abstracto, el razonamiento espacial, la aptitud verbal, la aptitud numérica y la aptitud perceptiva
  • Cada pregunta tiene cuatro alternativas de respuesta, de las que solo una es correcta
 • Ejercicio voluntario de idiomas:
  • Consiste en la realización de un cuestionario tipo test dirigido a evaluar la comprensión oral de los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, ruso, rumano, ucraniano, árabe dialectal (darija), amazig, wolof, mandinga, chino (mandarín), urdu/hindi, panyabí, bengalí y tagalo
  • Las personas aspirantes, después de haber escuchado una grabación en el idioma correspondiente, tienen que responder un bloque de 6 preguntas por cada idioma a evaluar
  • Las personas aspirantes podrán optar por responder como máximo el bloque de preguntas de dos de estos idiomas.
  • Cada pregunta tiene cuatro alternativas de respuesta de las que solo una es correcta

¿Cómo son las preguntas de este examen de Mossos?

Las preguntas de la primera subprueba de Mossos (test de conocimientos) versan sobre el contenido del temario. Así, por ejemplo, algunas cuestiones reales de convocatorias anteriores son las siguientes:

 • El Parlment de Catalunya es compon:
  • De dues cambres amb un mínim de 100 diputats/des i un màxim de 170
  • D’una cambra amb un mínim de 100 diputats/des i un màxim de 150
  • De dues cambres amb un mínim de 100 diputats/des i un màxim de 150
  • D’una cambra amb un mínim de 100 diputats/des i un màxim de 170
 • Quin dels següents països té un model d’organització territorial federal?
  • Eslovénia
  • Xile
  • Polònia
  • Brasil

En lo que se refiere al contenido de la prueba aptitudinal os hemos preparado una entrada específica en la que analizamos cómo son los test psicotécnicos de Mossos d’Esquadra.

¿Cuánto dura el examen de Mossos d’Esquadra?

Los tiempos máximos para realizar las distintas subpruebas son:

 • Subprueba de conocimientos: 35 minutos
 • Subprueba aptitudinal: 35 minutos
 • Ejercicio de idiomas: no se indica en las bases

Evaluación del examen de Mossos d’Esquadra: ¿cómo puntúa?

Las reglas de valoración de este primer examen de Mossos son las siguientes:

 • En cuanto a la subprueba de conocimientos:
  • La puntuación será de 0 a 10 puntos
  • Para ser considerado apto en esta subprueba debe obtenerse una puntuación mínima de 4 puntos
  • Todas las respuestas correctas tienen el mismo valor
  • Las preguntas que se dejen en blanco no restan
  • Las respuestas erróneas descuentan una cuarta parte del valor de una respuesta correcta
 • En lo que se refiere al test aptitudinal de Mossos d’Esquadra:
  • La puntuación será de 0 a 10 puntos
  • Para ser considerado apto en esta subprueba hay que obtener una puntuación mínima de 5 puntos
  • Todas las respuestas correctas tienen el mismo valor
  • Las preguntas que se dejen en blanco y las incorrectas no descuentan
 • Por último, el ejercicio de idiomas se valorará conforme a las siguientes reglas:
  • La puntuación máxima es de 3 puntos
  • Será el resultado de sumar las dos puntuaciones conseguidas por la persona aspirante en cada bloque de los idiomas escogidos
  • Por tanto, cada idioma se valora en 1,5 puntos
  • Todas las respuestas correctas tienen el mismo valor de 0,25 puntos
  • Las preguntas que se dejen en blanco no restan
  • Las respuestas erróneas descuentan una cuarta parte del valor de una respuesta correcta (0,0625 puntos)

Finalmente, de acuerdo con las bases, se establece un número máximo de aspirantes que pueden considerarse aptos/as en el conjunto de esta primera prueba. Serán las 1.700 mejores notas en las plazas reservadas a mujeres y los 2.550 mejores candidatos en las plazas no reservadas.

¿Cómo son las pruebas físicas de Mossos d’Esquadra?

Como veíamos, el segundo bloque de exámenes de la oposición de Mossos d’Esquadra son las pruebas físicas. De forma muy resumida, consisten en lo siguiente:

 • Circuito de agilidad. Se trata de realizar un recorrido, en el menor tiempo posible, por un circuito que incluye diversos tipos de saltos, volteretas, esquivar obstáculos y transportar un peso
 • Presión sobre banco. Es el típico ejercicio de press de banca, que se realizará con un peso de 40 kg para los hombres y de 25 kg para las mujeres. El objetivo es hacer el mayor número de repeticiones posibles en un tiempo máximo de 45 segundos
 • Course navette. Se trata de realizar carreras cortas, entre dos líneas marcadas en el suelo, al ritmo que vaya indicando una señal sonora (que será cada vez más rápido)

Para más detalles sobre cada una de estas pruebas, podéis consultar el Anexo 2 de las bases vigentes.

Evaluación de las pruebas físicas de Mossos: ¿cómo puntúan?

La valoración de las pruebas físicas de la oposición de Mossos d’Esquadra se realiza conforme a los baremos de puntuación que se indican en el mencionado Anexo 2 de las bases.

Se tendrá en cuenta:

 • En el circuito de agilidad, el tiempo realizado
 • En el press de banca, el número de repeticiones
 • Por último, en la course navette, el número de períodos o paliers

Además, recordad que existen distintos baremos para hombres y para mujeres.

En cualquier caso, la prueba global se valora de 0 a 10 puntos, requiriéndose un 5 para superarla. A su vez, cada uno de los ejercicios también se valora de 0 a 10, representando un 33,33% de la puntuación total de las pruebas físicas.

Finalmente, tened en cuenta que es imprescindible conseguir al menos 1 punto en cada uno de los ejercicios para poder superar esta prueba.

Prueba de adecuación psicoprofesional de Mossos d’Esquadra

Como veíamos, esta prueba de la oposición de Mossos d’Esquadra consta de dos partes:

 • Un test de competencias, que se utiliza para orientar la entrevista
 • Una entrevista para evaluar el grado de adecuación de la persona participante en las competencias correspondientes a la categoría de mosso/a. En concreto, en esta entrevista de Mossos d’Esquadra se valoran las siguientes competencias:
  • Responsabilidad y orientación a la calidad
  • Cooperación y trabajo en equipo
  • Autonomía e iniciativa
  • Resolución de problemas
  • Orientación de servicio a las personas
  • Adaptabilidad y flexibilidad
  • Autocontrol y resistencia a la presión
  • Autogestión y desarrollo personal
  • Motivación e identificación con la organización
  • Habilidades sociales y comunicativas

¿Cómo se puntúa la prueba de adecuación psicoprofesional?

La calificación de la prueba de adecuación psicoprofesional de Mosso d’Esquadra será de apto/a o no apto/a.

En concreto, cada competencia se valora de 1 a 10 puntos. Además, para ser considerado apto/a en esta prueba se tienen que cumplir dos requisitos:

 1. Obtener una puntuación total igual o superior a 50 puntos
 2. Obtener una puntuación superior a 3 puntos en las competencias clave (responsabilidad y orientación a la calidad, autocontrol y resistencia a la presión, autogestión y desarrollo personal)

Prueba de conocimientos de catalán en las oposiciones de Mossos

Finalmente, los exámenes de Mossos d’Esquadra se cierran con la prueba de conocimientos de catalán. No obstante, recordad que podéis eximiros esta prueba si podéis acreditar un nivel de suficiencia de catalán (C1).

Como veíamos, esta prueba consta de dos partes:

 • Primera parte. Aquí se evalúa:
  • El dominio de la expresión escrita mediante la redacción de un texto de 180 palabras, como mínimo
  • Los conocimientos prácticos de lengua mediante cinco bloques de preguntas sobre conocimientos sintácticos y de comprensión de lengua catalana. Dichos conocimientos estarán relacionados, en un grado adecuado, con las funciones propias de las plazas objeto de esta convocatoria
 • Segunda parte. Consiste en:
  • La lectura en voz alta de un texto
  • Una conversación sobre temas propuestos con el fin de evaluar la expresión oral

Esta prueba tendrá una duración máxima de 1 hora y 30 minutos para la primera parte y de 10 minutos para la segunda parte.

¿Cómo se valora la prueba de catalán de Mossos?

De acuerdo con las bases más recientes, la calificación de este examen de Mossos es de apto/a o no apto/a.

Así, para ser declarado apto/a, debe obtenerse una puntuación total mínima del 70%, de conformidad con el Decreto 152/2001, de 29 de mayo, sobre evaluación y certificación de conocimientos de catalán.

¿Son difíciles los exámenes de la oposición de Mossos d’Esquadra?

Aunque juzgar la dificultad de unos exámenes es bastante subjetivo, podríamos decir que las pruebas de estas oposiciones de Mossos tienen una dificultad media.

Por tanto, no se trata de una de las oposiciones más fáciles, pero tampoco de las más difíciles.

De hecho, con una buena preparación, pueden ser relativamente asequibles.

¿Cómo es la fase de concurso de Mossos d’Esquadra? ¿Qué méritos se valoran?

Según indican las bases de la última convocatoria, en la fase de concurso de este proceso selectivo, los méritos se valoran con 4,5 puntos como máximo, de la siguiente manera:

 • a) Competencias en tecnologías de la información y la comunicación. Se valoran hasta un máximo de 1,5 puntos, de acuerdo con el baremo siguiente:
  • Certificado básico: 0,5 puntos
  • Certificado medio: 1 punto
  • Certificado avanzado: 1,5 puntos
   • En caso de que se disponga de más de un certificado, se valorará únicamente el de mayor nivel
 • b) Conocimientos de lengua catalana. Los certificados acreditativos de nivel superior de catalán (C2) se valoran con 1,5 puntos
 • c) Conocimientos de lengua aranesa. Los conocimientos de lengua aranesa se valoran hasta un máximo de 1,5 puntos, de acuerdo con el baremo siguiente:
  • Certificados acreditativos del nivel C de conocimientos orales y escritos medios de aranés (occitano de Aran) del Consejo General de Aran (nivel B2 del Marco europeo común de referencia) o equivalente: 1 punto
  • Certificados acreditativos del nivel D de conocimientos orales y escritos profundizados de aranés (occitano de Aran) o equivalente o el diploma de maestro de aranés del Consejo General de Aran o equivalente: 1,5 puntos

¿Cómo preparar los test de Mossos d’Esquadra?

Si queréis conseguir un buen resultado en las pruebas y test de Mossos d’Esquadra, os recomendamos tener en cuenta los siguientes consejos:

 • Elegid un lugar de estudio adecuado, donde podáis trabajar sin interrupciones
 • Elaborad un plan de preparación detallado, bien organizado y con fechas y objetivos específicos
 • Aseguraos de comprender adecuadamente los contenidos del temario y la mecánica de las distintas pruebas
 • Preparad todos los ejercicios a un nivel similar. Es especialmente importante que no dejéis para el final la preparación de las pruebas físicas
 • Utilizad todos los recursos que puedan ayudaros en el estudio. Por ejemplo, esquemas y test de Mossos d’Esquadra como los que elabora OpositaTest

En definitiva, el examen de Mossos d’Esquadra de 2023 abarca una gran variedad de pruebas, que persiguen evaluar distintos tipos de conocimientos, aptitudes y actitudes. Si sois constantes en el estudio y entrenamiento, y contáis con los recursos apropiados, tendréis muchas opciones de superar el proceso selectivo.

¡Ánimo y suerte!


¿Tenéis dudas? Escribidnos a [email protected] o llamadnos al 919040798 y os ayudaremos.

Únete ya a nuestro Grupo de Facebook «Objetivo Oposiciones Mossos d’Esquadra» y mantente siempre al día de la actualidad de la oposición en nuestro canal de Telegram especializado.

El equipo de OpositaTest

www.opositatest.com