Hola, opositors i opositores! En aquesta entrada us explicarem en què consisteixen els tests psicotècnics de Mossos d’Esquadra i com hauríeu de preparar-vos per superar aquesta fase fonamental de l’oposició.

Continueu llegint si voleu conèixer-ne tots els detalls!

Contenido también disponible en castellano, solo tenéis que seguir hacia abajo para leerlo.

¡Haz clic aquí para ver el contenido en castellano!

Psicotècnics Mossos d’Esquadra: en què consisteixen?

Les bases de la convocatòria vigent indiquen expressament que la subprova aptitudinal (és a dir, el psicotècnic de Mossos) consisteix en la realització d’un qüestionari tipus test que té les següents característiques concretes:

 • Consta d’un total de 80 preguntes en format test
 • Cada pregunta té quatre alternatives de resposta. D’aquestes, només una serà correcta
 • L’objectiu és avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona participant. Concretament, s’avaluarà:
  • El raonament abstracte
  • El raonament espacial
  • L’aptitud verbal
  • L’aptitud numèrica
  • Finalment, l’aptitud perceptiva
 • El temps màxim disponible per a realitzar aquesta subprova és de 35 minuts

Per tant, com podeu veure, l’examen psicotècnic de Mossos d’Esquadra té un contingut molt similar a qualsevol altra prova d’aquest tipus, centrant-se en les cinc aptituds principals: numèrica, verbal, espacial, perceptiva i de raonament abstracte.

Preguntes del psicotècnic dels Mossos d’Esquadra

Efectivament, us mostrem alguns exemples de preguntes que us podríeu trobar en l’examen psicotècnic de Mossos.

Com a exemple de pregunta d’avaluació de l’aptitud verbal, podríem incloure la següent:

Quina és la paraula que té un significat més semblant a MULLAR?

 • Fregir
 • Humitejar
 • Beure
 • Rentar

🔡 Fes gratis un test d’aptitud verbal

Com a exemple de pregunta psicotècnica d’aptitud numèrica, podem incloure la següent:

Quin número continua la sèrie?: 3; 7; 11; 15; 19; 23…

 • 32
 • 27
 • 29
 • 30

🔢 Practica gratis amb un test d’aptitud numèrica!

Com a pregunta de raonament abstracte, podeu trobar-vos exemples com el següent:

Escolliu la paraula que millor completi l’analogia: HUMÀ és a BRAÇ el que POP és a…

 • Tentacle
 • Orella
 • Cos
 • Pèl

✳️ Prova de fer un test gratis de raonament abstracte!

Per veure més exemples de preguntes d’avaluació d’aquestes i altres aptituds, així com per practicar de cara a l’examen, podeu accedir a la secció de tests psicotècnics gratis d’OpositaTest.

En quina fase de l’oposició s’inclouen els psicotècnics de Mossos d’Esquadra?

Tal com indiquen les bases més recents, els tests psicotècnics de Mossos d’Esquadra s’emmarquen dins de la primera prova del procés selectiu. En concret, es configuren com la segona subprova d’aquest primer bloc.

A continuació us mostrem l’estructura completa de la fase oposició, perquè pugueu veure amb més claredat on s’integra l’exercici psicotècnic:

 1. Prova de coneixements i aptitudinal. Alhora, es compon de les següents tres subproves:
  • Subprova de coneixements
  • Subprova aptitudinal. Aquí és on es realitzen els tests psicotècnics als quals ens referim en aquesta entrada
  • Exercici d’idiomes (voluntari i no eliminatori)
 2. Prova física. Abasta els tres exercicis següents:
  • Circuit d’agilitat
  • Pressió sobre banc
  • Course navette
 3. Adequació psicoprofessional. Consta d’un test de competències i d’una entrevista personal
 4. Prova de coneixements de llengua catalana. Aquesta prova consta d’una part escrita i una altra d’oral
 5. Revisió mèdica

No us perdeu cap convocatòria!

Registreu-vos gratuïtament i us avisarem per email de totes les dates clau.


On es regulen els tests psicotècnics de Mossos d’Esquadra?

Com totes les altres proves del procés selectiu, els psicotècnics de Mossos d’Esquadra venen regulats a les bases de cada convocatòria.

Així, les més recents són les de setembre 2023, publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 12 de setembre de 2023.

En concret, és la base 6 la que estableix l’estructura i contingut del psicotècnic de Mossos en aquesta convocatòria.

Com es puntuen els psicotècnics de Mossos d’Esquadra?

D’acord amb les bases de l’última convocatòria, els tests psicotècnics de Mossos d’Esquadra es puntuen de la manera següent:

 • Totes les respostes correctes tenen el mateix valor
 • Les preguntes que es deixin en blanc i les incorrectes no descompten punts
 • La puntuació d’aquesta subprova serà de 0 a 10 punts
 • Per tant, per ser apte/a en aquest exercici, cal obtenir una puntuació mínima de 5 punts

D’aquesta manera, a diferència del que succeeix en la subprova de coneixements, aquí les respostes errònies no descomptaran puntuació, la qual cosa sens dubte és un gran avantatge.

Com preparar els tests psicotècnics de Mossos d’Esquadra?

Si voleu aconseguir una bona nota als psicotècnics de Mossos d’Esquadra, tingueu en compte les següents qüestions:

 • La pràctica regular és el factor clau per tenir èxit en aquest examen. Per tant, procureu tenir una rutina de treball constant, en la qual us exerciteu amb tests psicotècnics similars als de l’oposició, com els que inclou la subscripció d’OpositaTest
 • Les habilitats psicotècniques necessiten temps per millorar-se. En conseqüència, hauríeu de començar amb aquests tipus d’exercicis com abans millor. Deixar-los per al final sol causar resultats dolents
 • Treballeu les diferents habilitats per igual. No obstant això, podeu insistir en les que no us vagin tan bé
 • Intenteu comprendre el mecanisme de cada tipus de pregunta. Abans d’adquirir rapidesa i seguretat en els tests psicotècnics de Mossos, és imprescindible que no tingueu dubtes de com arribar a la resposta correcta en cada modalitat de pregunta. Tingueu en compte que totes tenen una forma més eficient que altres per esbrinar-ne la solució
 • Feu simulacres en les mateixes condicions de temps que us trobareu el dia de l’oposició. D’aquesta manera, quan ja tingueu un cert domini dels psicotècnics, és molt recomanable que us poseu a prova amb exàmens complets i amb un límit de temps estricte (35 minuts)
 • Avalueu els vostres resultats en els tests i simulacres, fixant-vos en els errors recurrents. Repasseu els errors i intenteu esbrinar-ne les causes, per adoptar les mesures correctives que siguin precises

🔡 Fes tests gratis de psicotècnics!

En definitiva, amb un entrenament actiu, constant i adequat, segur que no teniu grans dificultats per superar els tests psicotècnics de Mossos d’Esquadra amb bona nota.

Ànims i molta sort!


¡Hola, opositores y opositoras! En esta entrada os explicaremos en qué consisten los test psicotécnicos de Mossos d’Esquadra y cómo deberíais prepararos para superar esta fase fundamental de la oposición.

¡Seguid leyendo si queréis conocer todos los detalles!

Psicotécnicos Mossos d’Esquadra: ¿en qué consisten?

Las bases de la convocatoria vigente indican expresamente que la subprueba aptitudinal (es decir, el psicotécnico de Mossos) consiste en la realización de un cuestionario tipo test que tiene las siguientes características concretas:

 • Consta de un total de 80 preguntas en formato test
 • Cada pregunta tiene cuatro alternativas de respuesta. De estas, solamente una será correcta
 • El objetivo es evaluar los procesos de razonamiento y las aptitudes intelectuales de la persona participante. En concreto, se evaluará:
  • El razonamiento abstracto
  • El razonamiento espacial
  • La aptitud verbal
  • La aptitud numérica
  • Finalmente, la aptitud perceptiva
 • El tiempo máximo disponible para realizar esta subprueba es de 35 minutos

Por tanto, como podéis ver, el examen psicotécnico de Mossos d’Esquadra tiene un contenido muy similar a cualquier otra prueba de este tipo, centrándose en las cinco aptitudes principales: numérica, verbal, espacial, perceptiva y de razonamiento abstracto.

Preguntas del psicotécnico de los Mossos d’Esquadra

Efectivamente, os mostramos algunos ejemplos de preguntas que os podrías encontrar en el examen psicotécnico de Mossos.

Como ejemplo de pregunta de evaluación de la aptitud verbal, podríamos incluir la siguiente:

Indique el sinónimo de báculo:

 • Prelado
 • Cayado
 • Vacío
 • Documento
 • Sostén

🔡 Haz gratis un test de aptitud verbal

Como ejemplo de pregunta psicotécnica de aptitud numérica, podemos incluir la siguiente:

¿Cómo continua la siguiente serie numérica? 2, 4, 7, 2, 6, 10, 2, 8, 15, ¿?

 • 5
 • 16
 • 2
 • 9

🔢 ¡Practica gratis con un test de aptitud numérica!

Como pregunta de razonamiento abstracto, podéis encontraros con ejemplos como el siguiente:

Completa la analogía verbal: ________es a dilapidar como erigir es a________.

 • Gastar – destruir
 • Ahorrar – subir
 • Enterrar – tumbar
 • Derrochar – levantar

✳️ ¡Prueba a hacer un test gratis de razonamiento abstracto!

Para ver más ejemplos de preguntas de evaluación de estas y otras aptitudes, así como para practicar de cara al examen, podéis acceder a la sección de test psicotécnicos gratis de OpositaTest.

¿En qué fase de la oposición se incluyen los psicotécnicos de Mossos d’Esquadra?

Tal y como indican las bases más recientes, los test psicotécnicos de Mossos d’Esquadra se encuadran dentro de la primera prueba del proceso selectivo. En concreto, se configuran como la segunda subprueba de este primer bloque.

A continuación os mostramos la estructura completa de la fase oposición, para que podáis ver con más claridad dónde se integra el ejercicio psicotécnico:

 1. Prueba de conocimientos y aptitudinal. A su vez, se compone de las siguientes tres subpruebas:
  • Subprueba de conocimientos
  • Subprueba aptitudinal. Aquí es donde se realizan los test psicotécnicos a los que nos referimos en esta entrada
  • Ejercicio de idiomas (voluntario y no eliminatorio)
 2. Prueba física. Abarca los tres ejercicios siguientes:
  • Circuito de agilidad
  • Presión sobre banco
  • Course navette
 3. Adecuación psicoprofesional. Consta de un test de competencias y de una entrevista personal
 4. Prueba de conocimientos de lengua catalana. Esta prueba consta de una parte escrita y otra oral
 5. Revisión médica

Una vez que tenemos claro en qué parte del proceso selectivo se incorporan los psicotécnicos de Mossos d’Esquadra, veamos en qué consisten.


¡No os perdáis ni una convocatoria!

Registraos gratis y os avisaremos por email de todas las fechas clave.


¿Dónde se regulan los test psicotécnicos de Mossos d’Esquadra?

Como todas las demás pruebas del proceso selectivo, los psicotécnicos de Mossos d’Esquadra vienen regulados en las bases de cada convocatoria.

Así, las más recientes son las de septiembre 2023, publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 12 de septiembre de 2023.

En concreto, es la base 6 la que establece la estructura y contenido del psicotécnico de Mossos en esta convocatoria.

¿Cómo se puntúan los psicotécnicos de Mossos d’Esquadra?

De acuerdo con las bases de la última convocatoria, los test psicotécnicos de Mossos d’Esquadra se puntúan del modo siguiente:

 • Todas las respuestas correctas tienen el mismo valor
 • Las preguntas que se dejen en blanco y las incorrectas no descuentan puntos
 • La puntuación de esta subprueba será de 0 a 10 puntos
 • Por tanto, para ser considerado/a apto/a en este ejercicio, hay que obtener una puntuación mínima de 5 puntos

De este modo, a diferencia de lo que sucede en la subprueba de conocimientos, aquí las respuestas erróneas no os descontarán puntuación, lo que, sin duda, es una gran ventaja.

¿Cómo preparar los test psicotécnicos de Mossos d’Esquadra?

Si queréis conseguir una buena nota en los psicotécnicos de Mossos d’Esquadra, tened en cuenta las siguientes cuestiones:

 • La práctica regular es el factor clave para tener éxito en este examen. Por tanto, procurad llevar una rutina de trabajo constante, en la que os ejercitéis con test psicotécnicos similares a los de la oposición, como los que incluye la suscripción de OpositaTest
 • Las habilidades psicotécnicas necesitan tiempo para mejorarse. En consecuencia, deberíais empezar con este tipo de ejercicios lo antes posible. Dejarlos para el final, suele dar malos resultados
 • Trabajad las distintas habilidades por igual. No obstante, podéis insistir en las que se os den peor
 • Tratad de comprender el mecanismo de cada tipo de pregunta. Antes de adquirir rapidez y seguridad en los test psicotécnicos de Mossos, es imprescindible que no tengáis dudas de cómo llegar a la respuesta correcta en cada modalidad de pregunta. Tened en cuenta que todas ellas tienen una forma más eficiente que otras de averiguar la solución
 • Haced simulacros en las mismas condiciones de tiempo que os encontraréis el día de la oposición. De este modo, cuando ya tengáis un cierto dominio de los psicotécnicos, es muy recomendable que os pongáis a prueba con exámenes completos y con un límite de tiempo estricto (35 minutos)
 • Evaluad vuestros resultados en los test y simulacros, fijándoos en los fallos recurrentes. Repasad los errores y tratad de averiguar sus causas, para adoptar las medidas correctivas que sean precisas

🔡 ¡Haz test gratis de psicotécnicos!

En definitiva, con un entrenamiento activo, constante y adecuado, seguro que no tenéis grandes dificultades en superar los test psicotécnicos de Mossos d’Esquadra con buena nota.

¡Ánimo y mucha suerte!


¿Tenéis dudas? Escribidnos a [email protected] o llamadnos al 919040798 y os ayudaremos.

Únete ya a nuestro Grupo de Facebook «Objetivo Oposiciones Mossos d’Esquadra» y mantente siempre al día de la actualidad de la oposición en nuestro canal de Telegram especializado.

El equipo de OpositaTest

www.opositatest.com