Hola, opositors i opositores! Si us pregunteu com és el test del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya 2024, en aquesta entrada us explicarem tot el que necessiteu per estar preparats per l’examen.

Continueu llegint si en voleu conèixer tots els detalls!

Contenido también disponible en castellano, solo tenéis que seguir hacia abajo para leerlo.

¡Haz clic aquí para ver el contenido en castellano!


Posa a prova els teus coneixements de l’oposició a Administratiu de la Generalitat de Catalunya amb OpositaTest!


Com és el test del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya

Tal com recullen les bases de la convocatòria més recent d’aquesta oposició, el test del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya de 2024 de la fase d’oposició és compost per dos exercicis obligatoris i eliminatoris per a Torn Lliure i Promoció Interna. Vejam breument cadascuna de les parts de l’examen.

Exercicis de l’oposició

Com dèiem, l’examen es compon de dos exercicis, que són els següents.

El primer exercici de l’oposició al Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya és un test de coneixements, que té un temps assignat d’1 hora i 30 minuts per al torn de Lliure Accés, i d’1 hora i 10 minuts per al torn de Promoció Interna.

Es tracta d’un qüestionari de preguntes tipus test sobre el contingut del temari del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya:

  • Per al Torn Lliure, haureu de respondre un qüestionari de 60 preguntes tipus test, més 5 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una n’és correcta
  • Per a Promoció Interna, el qüestionari consta de 40 preguntes tipus test, més 5 de reserva

Les respostes incorrectes es penalitzen, la qual cosa emfatitza la importància d’una gestió eficient del temps i un enfocament estratègic en la selecció de respostes.

El segon exercici és un supòsit pràctic tipus test, per al qual disposareu d’un temps d’1 hora i 30 minuts per a ambdues modalitats:

  • En aquest cas, haureu de resoldre 25 preguntes sobre temes específics del temari, amb penalització per respostes incorrectes
  • A més, hi haurà 5 preguntes de reserva
  • Les preguntes se seleccionen dels temes 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 i 25 del temari

Tingueu present que ambdós exercicis són obligatoris i eliminatoris, la qual cosa significa que no superar-ne algun suposa l’exclusió del procés de selecció.

La puntuació que obtingueu en la fase d’oposició es determina mitjançant la suma de les qualificacions obtingudes en aquests dos exercicis.

Prova de coneixements de llengua catalana i/o castellana

A més dels exercicis mencionats, existeix una prova destinada a avaluar els vostres coneixements lingüístics en llengua catalana i/o castellana, essencial per a garantir la vostra capacitat de comunicació efectiva en l’acompliment del lloc de treball. Vejam les característiques de cadascuna.

La prova de llengua catalana és obligatòria i eliminatòria per als aspirants que no n’estiguin exempts i consta de dues parts: una de comprensió lectora i expressió escrita, i una altra d’expressió oral.

Tindreu 2 hores per la primera part i 15 minuts per la segona part. Durant la primera part, haureu de demostrar la vostra capacitat per a comprendre textos diversos i expressar-vos de manera clara i coherent per escrit. En la segona part, tindreu l’oportunitat de demostrar la vostra habilitat per a mantenir una conversació en llengua catalana amb els membres del Tribunal Qualificador.

No obstant això, tingueu present que estaran exempts aquells aspirants que posseeixin certificats de nivell de suficiència (C1) o superior, o que comptin amb el certificat d’aptitud en català expedit per les escoles oficials d’idiomes, així com aquells que hagin obtingut plaça en processos de selecció amb proves de nivell igual o superior.

Quant a la prova de llengua castellana, també és obligatòria i eliminatòria per als aspirants no exempts, i es divideix en dues parts: redacció i conversació.

Dispondreu de 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona part. En la primera part, haureu de redactar un text d’almenys 200 paraules, demostrant el vostre domini de l’idioma castellà. En la segona part, tindreu l’oportunitat de mantenir una conversació amb els membres del Tribunal Qualificador.

En aquest cas, les exempcions es concedeixen a aquells aspirants que posseeixin el diploma DELE de nivell C2, el certificat d’aptitud en castellà per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes, o que hagin cursat estudis conduents a la titulació exigida en llengua castellana.


No us perdeu cap convocatòria!

Registreu-vos gratuïtament i us avisarem per email de totes les dates clau.


On consultar la data de l’examen del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya?

La data de l’examen del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya sol indicar-se en la resolució de persones admeses i excloses, que en el moment d’actualitzar aquesta entrada encara no s’ha publicat.

No obstant això, per a estar al corrent d’aquest procés de selecció, podeu fer el seguiment a través del nostre calendari d’oposicions de comunitats autònomes per a 2024, que disposa d’un sistema gratuït d’alertes per correu electrònic.

Ara ja sabeu com és el text del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya. Tenir clar com és el procediment pel qual us examinaran és de gran ajuda a l’hora de plantejar-se la forma d’estudiar. Us recomanem utilitzar recursos com els esquemes o els tests gratis del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya creats per OpositaTest, que us seran de gran ajuda per a reforçar el vostre estudi. Amb constància i organització, segur que podeu aconseguir-ho!


¿Cómo es el examen del Cuerpo Administrativo de la Generalitat de Cataluña 2024? Análisis actualizado

¡Hola, opositores y opositoras! Si os estáis preguntando cómo es el test del Cos Administratiu de la Generalitat Catalunya en 2024, en esta entrada os contaremos todo lo necesario para que estéis preparados para el examen.

¡Seguid leyendo si queréis conocer todos los detalles!


¡Pon a prueba tus conocimientos de la oposición a Administratiu de la Generalitat de Catalunya con OpositaTest!


Cómo es el test del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya

Tal y como recogen las bases de la convocatoria más reciente de esta oposición, el test del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya de 2024 de la fase de oposición está compuesto por dos ejercicios obligatorios y eliminatorios para Turno Libre y Promoción Interna. Vamos a ver brevemente cada una de las partes del examen.

Ejercicios que componen la oposición

Como decíamos, el examen se compone de dos ejercicios, que son los siguientes.

El primer ejercicio de la oposición a Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya es un test de conocimientos, que tiene un tiempo asignado de 1 hora y 30 minutos para el turno de Libre Acceso, y de 1 hora y 10 minutos para el turno de Promoción Interna.

Se trata de un cuestionario de preguntas tipo test sobre el contenido del temario del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya:

  • Para el Turno Libre, tendréis que responder a un cuestionario de 60 preguntas tipo test, más 5 de reserva, con cuatro respuestas alternativas, de las cuales solo una es correcta
  • Para Promoción Interna, el cuestionario consta de 40 preguntas tipo test, más 5 de reserva

Las respuestas incorrectas se penalizan, lo que enfatiza la importancia de una gestión eficiente del tiempo y un enfoque estratégico en la selección de respuestas.

El segundo ejercicio es un supuesto práctico tipo test, para el que dispondréis de un tiempo de 1 hora y 30 minutos para ambas modalidades:

  • En este caso, tendréis que resolver 25 preguntas sobre temas específicos del temario, con penalización por respuestas incorrectas
  • Además, habrá 5 preguntas de reserva
  • Las preguntas son seleccionadas de los temas 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 y 25 del temario

Tened presente que ambos ejercicios son obligatorios y eliminatorios, lo que significa que no superar alguno de ellos conlleva la exclusión del proceso de selección.

La puntuación que obtengáis en la fase de oposición se determina mediante la suma de las calificaciones obtenidas en estos dos ejercicios.

Prueba de conocimientos de lengua catalana y/o castellana

Además de los ejercicios mencionados, existe una prueba destinada a evaluar vuestros conocimientos lingüísticos en lengua catalana y/o castellana, esencial para garantizar vuestra capacidad de comunicación efectiva en el desempeño del puesto de trabajo. Vamos a ver las características de cada una.

La prueba de lengua catalana es obligatoria y eliminatoria para aquellos aspirantes que no estén exentos y consta de dos partes: una de comprensión lectora y expresión escrita, y otra de expresión oral.

Dispondréis de 2 horas para la primera parte y 15 minutos para la segunda parte. Durante la primera parte, deberéis demostrar vuestra capacidad para comprender textos diversos y expresaros de manera clara y coherente por escrito. En la segunda parte, tendréis la oportunidad de demostrar vuestra habilidad para mantener una conversación en lengua catalana con los miembros del Tribunal Calificador.

No obstante, tened presente que estarán exentos aquellos aspirantes que posean certificados de nivel de suficiencia (C1) o superior, o que cuenten con el certificado de aptitud en catalán expedido por las escuelas oficiales de idiomas, así como aquellos que hayan obtenido plaza en procesos de selección con pruebas de nivel igual o superior.

En cuanto a la prueba de lengua castellana, también es obligatoria y eliminatoria para los aspirantes no exentos, y se divide en dos partes: redacción y conversación.

Dispondréis de 45 minutos para la primera parte y 15 minutos para la segunda parte. En la primera parte, tendréis que redactar un texto de al menos 200 palabras, demostrando vuestro dominio del idioma castellano. En la segunda parte, tendréis la oportunidad de mantener una conversación con los miembros del Tribunal Calificador.

En este caso, las exenciones se conceden a aquellos aspirantes que posean el diploma DELE de nivel C2, el certificado de aptitud en español para extranjeros expedido por las escuelas oficiales de idiomas, o que hayan cursado estudios conducentes a la titulación exigida en lengua castellana.


¡No os perdáis ni una convocatoria!

Registraos gratis y os avisaremos por email de todas las fechas clave.


¿Dónde consultar la fecha del examen del Cuerpo Administrativo de la Generalitat de Cataluña?

La fecha del examen de Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya suele indicarse en la resolución de personas admitidas y excluidas, que en el momento de actualizar esta entrada todavía no se ha publicado.

No obstante, para estar al tanto de este proceso de selección, podéis hacer el seguimiento a través de nuestro calendario de oposiciones de comunidades autónomas para 2024, que dispone de un sistema gratuito de alertas por correo electrónico.

Ahora ya sabéis cómo es el test del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya. Tener claro cómo es el procedimiento por el que os van a examinar es de gran ayuda a la hora de plantearse la forma de estudiar. Os recomendamos utilizar recursos como los esquemas o los test gratis del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya creados por OpositaTest, que os serán de gran ayuda para reforzar vuestro estudio. ¡Con constancia y organización, seguro que podéis conseguirlo!


¿Tenéis dudas? Probablemente ya las hayamos resuelto en nuestro centro de ayuda. Si no encontráis vuestra pregunta aquí, escribidnos a [email protected] o llamadnos al 919040798 y os ayudaremos.

El equipo de OpositaTest

www.opositatest.com