Hola, opositors i opositores! Voleu conèixer la data d’examen del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya l’any 2024? En aquesta publicació, us mantindrem al corrent de les dates tan aviat com es confirmin per a la convocatòria vigent.

Continueu llegint si voleu conèixer-ne tots els detalls!

Contenido también disponible en castellano, solo tenéis que seguir hacia abajo para leerlo.

¡Haz clic aquí para ver el contenido en castellano!


Practica gratis amb un test d’Administratiu de la Generalitat de Catalunya!


Quina és la data d’examen del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya de 2024?

Si volem conèixer quina és la data d’examen del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya l’any 2024, podem analitzar la convocatòria més recent.

Amb data 1 de juliol de 2008 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’última convocatòria. La data de presentació de sol·licituds, com és habitual, va començar el dia següent.

El 3 d’octubre de 2008, es va publicar la llista d’admesos i exclosos, així com la data de l’examen, que va ser l’11 d’octubre.

Veient l’evolució, des de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a la publicació de la data d’examen, van passar només vuit dies. És a dir, des de la publicació de la convocatòria fins a la realització de l’examen van passar gairebé tres mesos i mig.

Amb aquest termini estimat, us podeu orientar per a l’actual convocatòria: l’examen podria ser poc més de tres mesos després de la publicació de la convocatòria. Com que la convocatòria ja és en curs, podríem situar-nos a finals de juny o principis de juliol, tot i que heu de tenir en compte que la cronologia podria variar, perquè és una estimació.

On consultar la data de l’examen del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya?

En general, la data de l’examen del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya es troba, com hem vist anteriorment, en la resolució que aprova la relació de persones admeses i excloses per a participar en el procés selectiu.

La citada resolució es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i també en la web de la Generalitat de Catalunya.

En qualsevol cas, podeu mantenir-vos al corrent sobre aquest procés selectiu mitjançant el nostre calendari d’oposicions de comunitats autònomes 2024, que ofereix un sistema gratuït d’alertes per correu electrònic.


No us perdeu cap convocatòria!

Registreu-vos gratuïtament i us avisarem per email de totes les dates clau.


En què consisteix aquesta oposició?

El procés d’oposició al Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya està formada pels següents elements:

 • El primer exercici és un test de coneixements amb preguntes tipus test sobre el temari del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya, amb penalització per respostes incorrectes i un temps assignat d’1 hora i 30 minuts per al torn de Lliure Accés i 1 hora i 10 minuts per al torn de Promoció Interna
 • El segon exercici és un supòsit pràctic tipus test, amb preguntes seleccionades de temes específics del temari, també amb penalització per respostes incorrectes i un temps d’1 hora i 30 minuts
 • A més, hi ha una prova de coneixements lingüístics en llengua catalana i/o castellana, obligatòria i eliminatòria per als aspirants no exempts, que consta de dues parts: comprensió lectora i expressió escrita, i expressió oral per a la llengua catalana, i redacció i conversació per a la llengua castellana. Les exempcions es concedeixen segons certs criteris específics, com la possessió de certificats de nivell de suficiència o l’obtenció de plaça en processos de selecció previs

Com preparar-se per a la data d’examen del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya?

Per a obtenir bons resultats en l’examen d’Administratiu de Catalunya, compartim alguns consells per a la vostra preparació:

 • Comenceu a estudiar amb temps suficient. Tot i que després la realitat s’imposa, heu de tenir en compte que idealment hauríeu de començar amb prou temps perquè, a més de necessitar temps per a dominar el temari, necessiteu un marge per a possibles imprevistos
 • Reuniu tots els recursos que necessitareu per a aquest procés. Els principals són:
 • Planifiqueu l’estudi. Heu de ser realistes en definir els objectius, que han de ser possibles d’assolir. També és important anar comprovant si aneu complint els vostres objectius conforme als terminis. El nostre OpoTracker és una eina perfecta per fer-ho, i és totalment gratis
 • Assegureu-vos de reservar temps per al descans. Tant les pauses durant l’estudi com la desconnexió setmanal són essencials. Quant a l’estudi diari, us ajudarà molt alternar sessions curtes de concentració amb pauses breus i freqüents. El mètode «Pomodoro» l’utilitzen molts opositors, ja que és de gran ajuda. A més, setmanalment també heu de descansar per a mantenir-vos frescos durant tot el procés i evitar cremar-vos
 • Feu regularment test de Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya realitzats específicament per OpositaTest perquè pugueu entrenar abans d’enfrontar-vos a l’examen
 • No oblideu incloure repassos en el vostre pla d’estudi. Els repassos parcials des del principi us ajudaran a consolidar els coneixements en la memòria a llarg termini i a reduir els efectes de la  «corba de l’oblit» abans de la data de l’examen

En definitiva, ja sabeu quan és l’examen del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya l’any 2024. És moment d’unir tots els vostres esforços per al procés de preparació i assolir el vostre objectiu.

Us desitgem èxit en el vostre camí de preparació i molta sort en els exàmens!


¿Cuándo es el examen de Cos Administratiu Generalitat Catalunya? Fecha oficial

¡Hola, opositores y opositoras! ¿Ansiosos por conocer la fecha de examen del Cos Administratiu de la Generalitat Catalunya en 2024? En esta publicación, os mantendremos al tanto de las fechas tan pronto como se confirmen para la convocatoria vigente.

¡Seguid leyendo si queréis conocer todos los detalles!


¡Practica gratis con un test de Administratiu de la Generalitat de Catalunya!


¿Cuál es la fecha de examen del Cuerpo Administrativo de la Generalitat Catalana en 2024?

Si queremos conocer cuál es la fecha de examen del Cos Administratiu de la Generalitat Catalunya en 2024, podemos analizar la convocatoria más reciente.

Con fecha 1 de julio de 2008 se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la última convocatoria. La fecha de presentación de solicitudes, como es habitual, comenzó al día siguiente.

El 3 de octubre de 2008, se publicó la lista de admitidos y excluidos, así como la fecha del examen, que sería el 11 de octubre.

Viendo la evolución, desde la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta la publicación de fecha de examen pasaron tres meses y dos días y desde dicha publicación hasta la fecha de examen, pasaron apenas ocho días. Es decir, desde la publicación de la convocatoria hasta la realización del examen pasaron casi tres meses y medio.

Con este plazo estimado, os podéis orientar para la actual convocatoria: el examen podría ser poco más de tres meses después de la publicación de la convocatoria. Dado que ya está en curso la convocatoria, podríamos ponernos en finales de junio o principios de julio, aunque debéis tener en cuenta que la cronología podría variar, porque es una estimación.

¿Dónde consultar la fecha del examen del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya?

Por lo general, la fecha del examen de Administrativo de la Generalitat se encuentra, como hemos visto anteriormente, en la resolución que aprueba la relación de personas admitidas y excluidas para participar en el proceso selectivo.

La citada resolución se publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y también en la web de la Generalitat de Catalunya.

En cualquier caso, podréis estar al día en cuanto a este proceso selectivo, mediante nuestro calendario de oposiciones de comunidades autónomas para 2024, el cual ofrece un sistema gratuito de alertas por correo electrónico.


¡No os perdáis ni una convocatoria!

Registraos gratis y os avisaremos por email de todas las fechas clave.


¿En qué consiste esta oposición?

El proceso de oposición al Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya se compone de los siguientes elementos:

 • El primer ejercicio es un test de conocimientos con preguntas tipo test sobre el temario del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya, con penalización por respuestas incorrectas y un tiempo asignado de 1 hora y 30 minutos para el turno de Libre Acceso y 1 hora y 10 minutos para el turno de Promoción Interna
 • El segundo ejercicio es un supuesto práctico tipo test, con preguntas seleccionadas de temas específicos del temario, también con penalización por respuestas incorrectas y un tiempo de 1 hora y 30 minutos
 • Además, hay una prueba de conocimientos lingüísticos en lengua catalana y/o castellana, obligatoria y eliminatoria para los aspirantes no exentos, que consta de dos partes: comprensión lectora y expresión escrita, y expresión oral para la lengua catalana, y redacción y conversación para la lengua castellana. Las exenciones se conceden según ciertos criterios específicos, como la posesión de certificados de nivel de suficiencia o la obtención de plaza en procesos de selección previos

¿Cómo prepararse para la fecha de examen del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya?

Para obtener buenos resultados en el examen de Administrativo de Cataluña, compartimos algunos consejos para vuestra preparación:

 • Empezad a estudiar con tiempo suficiente. Aunque luego la realidad se impone, debéis tener en cuenta que lo ideal es que empecéis con suficiente tiempo porque, además de necesitar tiempo para dominar el temario, necesitáis un margen para posibles imprevistos
 • Reunid todos los recursos que necesitaréis para este proceso. Los principales son:
 • Planificad el estudio. Debéis ser realistas al definir los objetivos, que deben ser posibles de alcanzar. También es importante ir comprobando si vais cumpliendo vuestros objetivos conforme a los plazos. Nuestro OpoTracker es una herramienta perfecta para ello, y es totalmente gratis
 • Aseguraos de reservar tiempo para el descanso. Tanto las pausas durante el estudio como la desconexión semanal son esenciales. En cuanto al estudio diario, os ayudará mucho el alternar sesiones cortas de concentración con pausas breves y frecuentes. El método «Pomodoro» es muy utilizado por numerosos opositores por ser de gran ayuda. Además, semanalmente debéis hacer también descanso para manteneros frescos a lo largo de todo el proceso y evitar quemaros
 • Haced regularmente test de Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya realizados específicamente por OpositaTest para que podáis entrenar antes de enfrentaros al examen
 • No olvidéis incluir repasos en vuestro plan de estudio. Los repasos parciales desde el principio os ayudarán a afianzar los conocimientos en la memoria a largo plazo y a reducir los efectos de la «curva del olvido» antes de la fecha del examen

En definitiva, ya sabéis cuándo es el examen del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya en 2024. Es momento de unir todos vuestros esfuerzos para el proceso de preparación y alcanzar vuestro objetivo.

¡Os deseamos éxito en vuestro camino de preparación y mucha suerte en los exámenes!


¿Tenéis dudas? Probablemente ya las hayamos resuelto en nuestro centro de ayuda. Si no encontráis vuestra pregunta aquí, escribidnos a [email protected] o llamadnos al 919040798 y os ayudaremos.

El equipo de OpositaTest

www.opositatest.com