Hola, opositors i opositores! Us interessa l’Escala Administrativa del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya? Doncs és essencial que tingueu clar com és el temari que heu d’estudiar.

En aquest article us enumerem els temes que conté el programa i us expliquem quina és la millor manera per estudiar-lo. Informeu-vos de tot el que heu de saber!

Contenido también disponible en castellano, solo tenéis que seguir hacia abajo para leerlo.

¡Haz clic aquí para ver el contenido en castellano!

Quants temes té el programa del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya?

A dia d’escriure aquest article, i segons la informació oficial publicada per la Generalitat, el temari del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya està format per 25 temes.

En el següent apartat us mostrem el contingut del temari d’aquesta oposició.

Temari de l’oposició d’Administratiu de la Generalitat de Catalunya

Els temes del programa d’aquesta oposició en la convocatòria més recent són els següents:

 • Tema 1 – Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties
 • Tema 2 – L’Estatut d’autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. El Govern i el president o la presidenta de la Generalitat
 • Tema 3 – Conceptes generals: bon govern, transparència, dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, cartes de serveis, avaluació permanent dels serveis públics i govern obert
 • Tema 4 – El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El consentiment dels menors d’edat
 • Tema 5 – El dret d’informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de protecció de dades. Mesures de seguretat. Les notificacions de violacions de seguretat
 • Tema 6 – L’organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. El sector públic institucional
 • Tema 7 – L’Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i ciutadana com a titular de drets davant l’Administració, dret d’accés als serveis i la informació pública, el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques
 • Tema 8 – La competència administrativa. La titularitat i l’exercici de la competència. La direcció i supervisió. La delegació de competències. L’avocació. L’encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència
 • Tema 9 – Les persones interessades en el procediment administratiu. Normes generals d’actuació. El procediment administratiu: fases, terminis, requisits dels actes administratius. Els drets de les persones interessades en un procediment administratiu
 • Tema 10 – La iniciació del procediment administratiu. Informació i actuacions prèvies. La iniciació del procediment d’ofici per part de l’Administració. L’inici del procediment a sol·licitud de la persona interessada
 • Tema 11 – L’expedient administratiu. Impuls. Instrucció. La finalització del procediment administratiu. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú
 • Tema 12 – La regulació del funcionament electrònic del sector públic: la seu electrònica, el portal d’Internet, els sistemes d’identificació de les administracions públiques, l’actuació administrativa automatitzada, els sistemes de signatura per a l’actuació administrativa automatitzada, la signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques, l’assegurament i interoperabilitat de la signatura electrònica, l’intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació, i l’arxiu electrònic de documents
 • Tema 13 – El model català d’administració electrònica. Els avantatges de l’administració electrònica. Els drets de la ciutadania a relacionar-se amb l’Administració pública per mitjans electrònics. Dades i documents que no cal aportar davant l’Administració. Les eines que componen l’administració electrònica de la Generalitat
 • Tema 14 – Els registres d’entrada i sortida de documents administratius: normativa aplicable i organització. Les oficines d’assistència en matèria de registre
 • Tema 15 – La gestió documental a l’Administració de la Generalitat. La gestió dels documents administratius. La gestió dels documents electrònics. La transferència de documents
 • Tema 16 – Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la convocatòria de reunió, l’acta de reunió, l’ofici i la sol·licitud. Els criteris formals de la Generalitat per a l’elaboració de documents administratius. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu
 • Tema 17 – El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura
 • Tema 18 – Aspectes generals dels contractes del sector públic: tipologia, característiques essencials i característiques de la contractació electrònica
 • Tema 19 – La normativa reguladora de la funció pública. Les classes d’empleats i empleades públics. L’estructura de l’ocupació pública. L’adquisició i pèrdua de la relació de servei
 • Tema 20 – Les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i mobilitat. El règim d’incompatibilitats
 • Tema 21 – Els drets dels empleats i empleades públics. Els drets individuals i els drets individuals exercits col·lectivament. El dret a la carrera professional i a la promoció interna. L’avaluació de l’acompliment. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els deures dels empleats i empleades públics. El règim disciplinari
 • Tema 22 – La normativa aplicable al personal de la Generalitat sobre el tracte no discriminatori i la igualtat entre persones. Les polítiques per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. El Protocol per a les administracions públiques per a l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d’edat
 • Tema 23 – Els delictes contra l’Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, el suborn, i el tràfic d’influències. Les negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics i els abusos en l’exercici de la seva funció
 • Tema 24 – El núvol: definició, serveis i aplicacions principals. El OneDrive com a eina corporativa: utilitats de comunicació i de treball col·laboratiu
 • Tema 25 – El cicle de vida de les dades: descripció i fases. Les dades obertes: descripció, principis i beneficis. Els formats reutilitzables: descripció i usos. La mineria de dades: descripció i aplicacions

Com estudiar el temari d’Administratiu de la Generalitat?

Per aconseguir un bon resultat en els exercicis d’aquest procés selectiu, us recomanem tenir en compte els següents consells en estudiar el temari:

 • Comenceu a preparar-vos amb antelació suficient. D’aquesta manera, us assegurareu que podeu memoritzar els 25 temes amb temps i dedicant-los l’atenció necessària
 • Dissenyeu un pla d’estudi detallat amb les següents qüestions:
  • Horari d’estudi, en què indiqueu quines tasques realitzareu i quant temps dedicareu a cadascuna. Ha de ser realista i regular perquè pugueu mantenir una bona rutina d’estudi fins a l’examen
  • Pauses i descansos, ja que són essencials per mantenir la concentració i l’energia durant tota la jornada sense saturar-vos. Per exemple, podeu utilitzar el mètode Pomodoro per estructurar les sessions d’estudi entre breus descansos
  • Objectius d’estudi temporalitzats. És bona idea concretar el nombre de temes que voleu estudiar o repassar en un període de temps concret. Així, podreu controlar si esteu complint els vostres objectius o si heu de fer ajustaments en el vostre pla
 • Utilitzeu subratlladors, esquemes i mapes mentals per assimilar els continguts amb més facilitat, i informeu-vos de les millors tècniques d’estudi d’oposicions
 • Repasseu constantment per mantenir els coneixements a la memòria a llarg termini i prevenir la corba de l’oblit. Podeu fer un repàs parcial a mesura que estudieu i també fer un repàs general al final del procés de preparació
 • Practiqueu amb tests similars als de l’examen d’Administratiu de la Generalitat de Catalunya. Això us ajudarà a retenir la informació més fàcilment i farà que tingueu clar com solen ser les preguntes del test per arribar amb total preparació al dia de realització de la prova

Ara que ja coneixeu el temari del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya i els consells a seguir per estudiar-lo, segur que superareu amb èxit el procés selectiu. Sort i ànims amb l’estudi!


¡Hola, opositores y opositoras! ¿Os interesa la Escala Administrativa del Cuerpo Administrativo de la Generalitat de Cataluña? Pues es esencial que tengáis claro cómo es el temario que debéis estudiar.

En este artículo os enumeramos los temas que contiene el programa y os explicamos cuál es la mejor manera para estudiarlo. ¡Informaos de todo lo que debéis saber!

¿Cuántos temas tiene el programa del Cuerpo Administrativo de la Generalitat de Cataluña?

A día de escribir este artículo, y según la información oficial publicada por la Generalitat, el temario del Cuerpo Administrativo de la Generalitat de Cataluña está formado por 25 temas.

En el siguiente apartado os mostramos el contenido del temario de esta oposición.

Temario de la oposición de Administrativo de la Generalitat de Cataluña

Los temas del programa de esta de esta oposición en la convocatoria más reciente son los siguientes:

 • Tema 1 – Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties
 • Tema 2 – L’Estatut d’autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. El Govern i el president o la presidenta de la Generalitat
 • Tema 3 – Conceptes generals: bon govern, transparència, dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, cartes de serveis, avaluació permanent dels serveis públics i govern obert
 • Tema 4 – El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El consentiment dels menors d’edat
 • Tema 5 – El dret d’informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de protecció de dades. Mesures de seguretat. Les notificacions de violacions de seguretat
 • Tema 6 – L’organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. El sector públic institucional
 • Tema 7 – L’Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i ciutadana com a titular de drets davant l’Administració, dret d’accés als serveis i la informació pública, el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques
 • Tema 8 – La competència administrativa. La titularitat i l’exercici de la competència. La direcció i supervisió. La delegació de competències. L’avocació. L’encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència
 • Tema 9 – Les persones interessades en el procediment administratiu. Normes generals d’actuació. El procediment administratiu: fases, terminis, requisits dels actes administratius. Els drets de les persones interessades en un procediment administratiu
 • Tema 10 – La iniciació del procediment administratiu. Informació i actuacions prèvies. La iniciació del procediment d’ofici per part de l’Administració. L’inici del procediment a sol·licitud de la persona interessada
 • Tema 11 – L’expedient administratiu. Impuls. Instrucció. La finalització del procediment administratiu. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú
 • Tema 12 – La regulació del funcionament electrònic del sector públic: la seu electrònica, el portal d’Internet, els sistemes d’identificació de les administracions públiques, l’actuació administrativa automatitzada, els sistemes de signatura per a l’actuació administrativa automatitzada, la signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques, l’assegurament i interoperabilitat de la signatura electrònica, l’intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació, i l’arxiu electrònic de documents
 • Tema 13 – El model català d’administració electrònica. Els avantatges de l’administració electrònica. Els drets de la ciutadania a relacionar-se amb l’Administració pública per mitjans electrònics. Dades i documents que no cal aportar davant l’Administració. Les eines que componen l’administració electrònica de la Generalitat
 • Tema 14 – Els registres d’entrada i sortida de documents administratius: normativa aplicable i organització. Les oficines d’assistència en matèria de registre
 • Tema 15 – La gestió documental a l’Administració de la Generalitat. La gestió dels documents administratius. La gestió dels documents electrònics. La transferència de documents
 • Tema 16 – Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la convocatòria de reunió, l’acta de reunió, l’ofici i la sol·licitud. Els criteris formals de la Generalitat per a l’elaboració de documents administratius. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu
 • Tema 17 – El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura
 • Tema 18 – Aspectes generals dels contractes del sector públic: tipologia, característiques essencials i característiques de la contractació electrònica
 • Tema 19 – La normativa reguladora de la funció pública. Les classes d’empleats i empleades públics. L’estructura de l’ocupació pública. L’adquisició i pèrdua de la relació de servei
 • Tema 20 – Les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i mobilitat. El règim d’incompatibilitats
 • Tema 21 – Els drets dels empleats i empleades públics. Els drets individuals i els drets individuals exercits col·lectivament. El dret a la carrera professional i a la promoció interna. L’avaluació de l’acompliment. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els deures dels empleats i empleades públics. El règim disciplinari
 • Tema 22 – La normativa aplicable al personal de la Generalitat sobre el tracte no discriminatori i la igualtat entre persones. Les polítiques per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. El Protocol per a les administracions públiques per a l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d’edat
 • Tema 23 – Els delictes contra l’Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, el suborn, i el tràfic d’influències. Les negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics i els abusos en l’exercici de la seva funció
 • Tema 24 – El núvol: definició, serveis i aplicacions principals. El OneDrive com a eina corporativa: utilitats de comunicació i de treball col·laboratiu
 • Tema 25 – El cicle de vida de les dades: descripció i fases. Les dades obertes: descripció, principis i beneficis. Els formats reutilitzables: descripció i usos. La mineria de dades: descripció i aplicacions

¿Cómo estudiar el temario de Administrativo de la Generalitat?

Para conseguir un buen resultado en los ejercicios de este proceso selectivo, os recomendamos tener en cuenta los siguientes consejos al estudiar el temario:

 • Empezad a prepararos con suficiente antelación. De esta manera, os aseguraréis que podéis memorizar los 25 temas con tiempo y dedicándoles la atención necesaria
 • Diseñad un plan de estudio detallado con las siguientes cuestiones:
  • Horario de estudio, en el que indiquéis qué tareas realizaréis y cuánto tiempo dedicaréis a cada una. Debe ser realista y regular para que podáis mantener una buena rutina de estudio hasta el examen
  • Pausas y descansos, ya que son esenciales para mantener la concentración y la energía durante toda la jornada sin saturaros. Por ejemplo, podéis utilizar el método Pomodoro para estructurar las sesiones de estudio entre breves descansos
  • Objetivos de estudio temporalizados. Es buena idea concretar el número de temas que queréis estudiar o repasar en un período de tiempo concreto. Así, podéis controlar si estáis cumpliendo vuestros objetivos o si tenéis que hacer ajustes en vuestro plan
 • Utilizad subrayadores, esquemas y mapas mentales para asimilar los contenidos con más facilidad, e informaos de las mejores técnicas de estudio de oposiciones
 • Repasad constantemente para mantener los conocimientos en la memoria a largo plazo y prevenir la curva del olvido. Podéis hacer un repaso parcial a medida que estudiáis y también hacer un repaso general al final del proceso de preparación
 • Practicad con test similares a los del examen de Administrativo de la Generalitat de Cataluña. Esto os ayudará a retener la información más fácilmente y hará que tengáis claro cómo suelen ser las preguntas del test para llegar con total preparación al día de realización de la prueba

Ahora que ya conocéis el temario del Cuerpo Administrativo de la Generalitat de Cataluña y los consejos a seguir para estudiarlo, seguro que superaréis con éxito el proceso selectivo. ¡Suerte y ánimo con el estudio!


¿Tenéis dudas? Escribidnos a [email protected] o llamadnos al 919040798 y os ayudaremos.

El equipo de OpositaTest

www.opositatest.com