Hola, opositors i opositores! Teniu dubtes sobre com presentar-vos a les oposicions de Mossos d’Esquadra? En aquesta entrada us resumim tot el que heu de tenir clar per fer la sol·licitud.

Continueu llegint per no perdre-us res!

Contenido también disponible en castellano, solo tenéis que seguir hacia abajo para leerlo.

¡Haz clic aquí para ver el contenido en castellano!

Com presentar-se a l’oposició de Mosso d’Esquadra?

La sol·licitud s’ha de tramitar de manera telemàtica mitjançant un formulari habilitat a l’efecte. Les sol·licituds de participació tramitades i enviades de manera telemàtica queden registrades automàticament en el Registre general electrònic.

Perquè no tingueu cap dubte, en aquest apartat us expliquem pas a pas què heu de fer per presentar la sol·licitud a Mossos d’Esquadra.

Passos per tramitar la sol·licitud

Per completar el formulari necessitareu el programa Adobe Reader (versió 9.1 o superior). Seguiu aquests passos:

 1. Accedir a la seu de la Generalitat de Catalunya a l’àrea de tramitació en línia
 2. Descarregar el formulari de participació. Teniu dues opcions:
  • Amb les vostres dades incorporades. Necessitareu un certificat digital vàlid:
   • idCAT mòbil
   • Altres certificats digitals: idCAT, DNIe…
   • Cl@ve PIN 24, accés per ciutadans europeus…
  • Sense les vostres dades incorporades. Es descarrega un PDF al vostre ordinador *És recomanable que no l’intenteu obrir des del navegador, sinó que l’obriu des de la vostra carpeta de «Descàrregues»
 3. Emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar els documents que siguin necessaris
 4. Validar les dades, signar i guardar
  • El formulari només es valida si heu emplenat correctament totes les dades obligatòries
  • Si heu de fer modificacions, podeu desbloquejar-lo fent servir el botó «desbloquejar»
  • Signar a l’apartat corresponent. *És possible que se us sol·liciti un certificat digital
  • Guardar al vostre ordinador el formulari validat
 5. Pujar i enviar el formulari
  • Se us demanarà que assigneu un codi personal per identificar el tràmit *Podreu accedir i modificar aquest codi des de la vostra àrea privada
 6. En pujar el formulari rebreu la confirmació que heu completat el tràmit. Imprimiu o guardeu l’acusament de rebuda, ja que és la vostra justificació que heu presentat la sol·licitud.
 7. Un cop finalitzada la presentació de documentació, tindreu disponible el sistema de pagament de taxes

Quan hàgiu presentat la vostra sol·licitud només podreu modificar-la o corregir-la mitjançant petició genèrica del Registre electrònic de la Generalitat. Aquesta petició s’ha de dirigir al Departament d’Interior i a l’assumpte cal fer-hi constar «Accés mosso/a 46/23».

Quan hagi acabat el termini de presentació de sol·licituds, haureu de comprovar que el vostre nom apareix a la llista de persones admeses al procés selectiu, i fer els canvis pertinents en cas contrari.


No us perdeu cap convocatòria!

Registreu-vos gratuïtament i us avisarem per email de totes les dates clau.


Quan es pot presentar la instància?

El termini per presentar la sol·licitud és de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC.

La convocatòria de Mossos d’Esquadra es va publicar al DOGC el 12 de setembre de 2023.

Quant costa la taxa de l’examen de Mosso d’Esquadra?

La taxa de dret a examen és de 46,45 €. No obstant això, hi ha una sèrie de casos amb bonificacions:

 • Membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 32,55 €
 • Membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial i per a les dones que acreditin la condició de víctima de violència masclista, i també per als fills o filles que en depenguin: 23,25 €

A més, estaran exemptes de fer el pagament de la taxa d’inscripció les persones participants que, dins el termini de presentació de sol·licituds, estiguin inscrites com a desocupades i no percebin cap prestació econòmica per aquest concepte. *Caldrà que marquin a la sol·licitud el requadre «atur sense cap prestació econòmica».

Com fer el pagament de les taxes?

A l’hora de fer el pagament de les taxes d’inscripció, disposeu de dues opcions:

 • Pagament en línia amb targeta bancària. Un cop enviada la sol·licitud de participació telemàtica, heu d’emplenar l’apartat «Mitjançant targeta de crèdit/dèbit»
 • Carta de pagament. Un cop enviada la sol·licitud de participació telemàtica s’ha d’imprimir la carta de pagament i abonar la taxa d’inscripció a través dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l’entitat col·laboradora Caixabank, SA

Recordeu que el pagament de la taxa s’ha de fer dins el termini de presentació de sol·licituds de participació.

Com és el procés selectiu de Mossos d’Esquadra?

El procés selectiu és de concurs-oposició, la qual cosa significa que hi ha dues fases (fase d’oposició i de concurs) prèvies a les fases de formació i pràctiques. Només les persones que superin la fase d’oposició passaran a la fase de concurs. Aquests és el procediment:

 1. Fase d’oposició:
  • Proves de coneixements i aptitudinal:
   • Subprova de coneixements: qüestionari tipus test
   • Subprova aptitudinal: test que avaluen els processos de raonament i aptituds intel·lectuals
   • Subprova de coneixements d’idiomes estrangers (voluntària, no eliminatòria)
  • Proves físiques:
   • Circuit d’agilitat
   • Pressió sobre banc
   • Course navette
  • Adequació psicoprofessional:
   • Test de competències
   • Entrevista personal
  • Coneixements de llengua catalana *S’exigeix un nivell C1
  • Revisió mèdica
 2. Fase de concurs – Es valoraran els mèrits aportats pels candidats i candidates
 3. Fase de formació
 4. Fase de pràctiques
 5. Nomenament com funcionaris de carrera

No us perdeu l’entrada que hem preparat especialment per explicar-vos tot el que heu de saber sobre el procés selectiu de Mossos d’Esquadra. Informeu-vos de les proves, la puntuació i la fase de concurs!


¡Hola, opositores y opositoras! ¿Tenéis dudas sobre cómo presentaros a las oposiciones de Mossos d’Esquadra? En esta entrada os resumimos todo lo que debéis tener claro para hacer la solicitud.

¡Seguid leyendo para no perderos nada!

¿Cómo presentarse a la oposición de Mosso d’Esquadra?

La solicitud se debe tramitar de forma telemática mediante un formulario habilitado al efecto. Las solicitudes de participación que se tramitan y envían de manera telemática quedan registradas automáticamente en el Registro general electrónico.

Para que no tengáis ninguna duda, en este apartado os explicamos paso a paso qué debéis hacer para presentar la solicitud a Mossos d’Esquadra.

Pasos para tramitar la solicitud

Para completar el formulario necesitaréis el programa Adobe Reader (versión 9.1 o superior). Seguid estos pasos:

 1. Acceder a la sede de la Generalitat de Catalunya en el área de tramitación en línea
 2. Descargar el formulario de participación. Tenéis dos opciones:
  • Con vuestros datos incorporados. Necesitaréis un certificado digital válido:
   • idCAT mòbil
   • Otros certificados digitales: idCAT, DNIe…
   • Cl@ve PIN 24, acceso para ciudadanos europeos…
  • Sin vuestros datos incorporados. Se descargará un PDF en vuestro ordenador *Es recomendable que no lo intentéis abrir desde el navegador, sino que lo abráis desde vuestra carpeta de «Descargas»
 3. Rellenar el formulario siguiendo las instrucciones y adjuntar los documentos necesarios
 4. Validar los datos, firmar y guardar
  • El formulario solo es validado si habéis rellenado correctamente todos los datos que son obligatorios
  • Si tenéis que hacer modificaciones, podéis desbloquearlo pulsando el botón «desbloquear»
  • Firmar en el apartado correspondiente. *Es posible que se solicite un certificado digital
  • Guardar el formulario validado en vuestro ordenador
 5. Subir y enviar el formulario
  • Se os pedirá que asignéis un código personal para que se pueda identificar el trámite *Podréis acceder y modificar este código desde vuestra área privada
 6. Al subir vuestro formulario recibiréis la confirmación de que habéis completado el trámite. Imprimid o guardad el acuse de recibo, que justificará que habéis presentado la solicitud
 7. Una vez hayáis finalizado la presentación de la documentación, tendréis disponible el sistema de pago de tasas

Cuando hayáis presentado vuestra solicitud solo podréis modificarla o corregirla mediante petición genérica del registro electrónico de la Generalitat. Esta petición debe dirigirse al Departamento de Interior y en el asunto debe constar «Acceso mosso/a46/23».

Una vez haya terminado el plazo para presentar las solicitudes, deberéis comprobar que vuestro nombre aparece en la lista de personas admitidas al proceso selectivo, y realizar los cambios pertinentes en caso contrario.


¡No os perdáis ni una convocatoria!

Registraos gratis y os avisaremos por email de todas las fechas clave.


¿Cuándo se puede presentar la instancia?

El plazo para presentar la solicitud es de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el DOGC.

La convocatoria de Mossos d’Esquadra se publicó en el DOGC el 12 de septiembre de 2023.

¿Cuánto cuesta la tasa del examen de Mosso d’Esquadra?

La tasa de derecho a examen es de 46,45 €. No obstante, hay una serie de casos con bonificaciones:

 • Miembro de familia monoparental o de familia numerosa de categoría general: 32,55 €
 • Miembro de familia monoparental o de familia numerosa de categoría especial y para mujeres que acrediten la condición de víctima de violencia machista, así como para los hijos e hijas que dependan de ella: 23,25 €

Además, estarán exentas de hacer el pago de la tasa de inscripción las personas participantes que, dentro del plazo de presentación de solicitudes, estén inscritas como desempleadas y no perciban ninguna prestación económica por este concepto. *Será necesario marcar en la solicitud el cuadro «paro sin ninguna prestación económica».

¿Cómo hacer el pago de las tasas?

En el momento de realizar el pago de las tasas de inscripción, disponéis de dos opciones:

 • Pago en línea con tarjeta bancaria. Una vez enviada la solicitud de participación telemática, debéis rellenar el apartado «Mediante tarjeta de crédito/débito»
 • Carta de pago. Una vez enviada la solicitud de participación telemática, debéis imprimir la carta de pago y abonar la tasa de inscripción a través de los cajeros automáticos de cualquier oficina de Caixabank, SA

Recordad que el pago de la tasa debe hacerse dentro del plazo de presentación de solicitudes de participación.

¿Cómo es el proceso selectivo de Mossos d’Esquadra?

El proceso selectivo es de concurso-oposición, lo que significa que hay dos fases (fase de oposición y de concurso) previas a las fases de formación y prácticas. Solo las personas que superen la fase de oposición pasarán a la fase de concurso. Este es el procedimiento:

 1. Fase de oposición:
  • Pruebas de conocimientos y aptitudinal:
   • Subprueba de conocimientos: cuestionario tipo test
   • Subprueba aptitudinal: test que evalúan los procesos de razonamiento y aptitudes intelectuales
   • Subprueba de conocimientos de idiomas extranjeros (voluntaria, no eliminatoria)
  • Pruebas físicas:
   • Circuito de agilidad
   • Presión sobre banco
   • Course navette
  • Adecuación psicoprofesional:
   • Test de competencias
   • Entrevista personal
  • Conocimientos de lengua catalana *Se exige un nivel C1
  • Revisión médica
 2. Fase de concurso – Se valorarán los méritos aportados por los candidatos y candidatas
 3. Fase de formación
 4. Fase de prácticas
 5. Nombramiento como funcionarios de carrera

No os perdáis la entrada que hemos preparado especialmente para explicaros todo lo que debéis saber sobre el proceso selectivo de Mossos d’Esquadra. ¡Informaos de las pruebas, la puntuación y la fase de concurso!


¿Tenéis dudas? Escribidnos a [email protected] o llamadnos al 919040798 y os ayudaremos.

Únete ya a nuestro Grupo de Facebook «Objetivo Oposiciones Mossos d’Esquadra» y mantente siempre al día de la actualidad de la oposición en nuestro canal de Telegram especializado.

El equipo de OpositaTest

www.opositatest.com